Fodboldloven - læs let: ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017

Læs let: Ændringer og præciseringer i fodboldloven pr. 1. juli 2017

 

Kære dommer

DBU’s Dommer gruppe og FLU’s Breddedommergruppe fremsender hermed en ”Læs let”
udgave af de nye ændringer og præciseringer, der er i fodboldloven pr.1. juli 2017. En
komplet ændring vil fremgå af den nye trykte udgave af fodboldloven, hvor ændringer, rettelser m.v. vil blive markeret med en streg i marginen.

De væsentligste ændringer er:

 • Målmandsskift i pausen uden besked til dommeren - indberetning, ikke advarsel.
 • Udskiftning i pausen uden besked til dommeren - indberetning, ikke advarsel.
 • Spiller, som genindtræder uden dommerens tilladelse og får indflydelse - direkte frispark.
 • Hold, som scorer med ekstra person på banen - direkte frispark.
 • Dommerens afgørelser skal altid respekteres (har aldrig stået der før).
 • Tidsbegrænsede udvisninger bliver tilladt i visse kampe - se separat dokument.
 • En bortvist læge må stadig fungere, hvis der ikke er anden medicinsk bistand til rådighed.
 • Begyndelsesspark: Sparkeren må stå på modspillernes banehalvdel.
 • 'Bremse et lovende angreb' i straffesparksfeltet giver ikke længere advarsel, hvis
  det indebærer et forsøg på at spille bolden.
 • Forseelser mellem spiller og modspiller/reserve/official uden for banen medfører frispark på linjen, hvis bolden er i spil - uanset hvordan spillerne er kommet uden for
  banen.
 • Kast med genstande ind og ud af banen, som får indflydelse - direkte frispark.
 • Vær opmærksom på tillægget ”10 minutters udvisning” , idet der er væsentlige ændringer på dette område.

Eventuelle spørgsmål vedr. denne udgave kan stilles til:
Elite: Jan Carlsen. Tlf.: 2927 7047. Mail: al_janus@post9.tele.dk
Bredde Øst: Allan Vennike. Tlf.: 5195 6219. Mail: allan-vennike@hotmail.com
Bredde Vest: Poul Johan Christensen. Tlf.: 4060 7553. Mail: hapo@pc.dk


Med venlig hilsen
DBU’s dommergruppe og FLU’s Breddedommergruppe

 


§ 1 Banen.
Kunstmateriale kan anvendes til afmærkninger på naturlig underlag, hvis dette ikke er farligt.

§ 3 Spillerne.
Såfremt der gives tilladelse fra FIFA, konføderationer og nationalt forbund kan der
anvendes op til maximalt fem reserver i en officiel turneringskamp.

I den øverste mandlige og kvindelige række samt i A-landskampe, er det maksimale
antal reserver tre.

Ved fri udskiftning forstås, at en udskiftet spiller senere igen kan indskiftes som deltager i kampen. Dette er kun tilladt i ungdoms-, veteran- og breddekampe, under
forudsætning af, at det nationale forbund, konføderationen eller FIFA har godkendt
dette.

En udskiftning er foretaget, når reserven træder ind på banen. Fra det øjeblik betragtes den udskiftede spiller som udskiftet og reserven som spiller, der kan foretage en hvilken som helst igangsættelse.

Hvis dommeren ikke er underrettet om udskiftningen, kan den navngivne reserve
fortsætte med at spille. Der tildeles ikke nogen disciplinær straf, men dommeren
indberetter det skete til den relevante turneringsmyndighed.

Hvis en spiller skifter plads med målmanden, uden dommeren tilladelse skal de involverede spillere advares, dog ikke hvis skiftet sker i pausen (også i forlænget spilletid), eller i tidsrummet mellem kampens afslutning og begyndelsen af den forlængede spilletid/eller straffesparkskonkurrence.

Hvis en spiller, som skal have dommerens tilladelse til at genindtræde, gør dette
uden tilladelse, skal dommeren:
Standse spillet (dog ikke øjeblikkelig, hvis spilleren ikke har indflydelse på
spillet eller et medlem af dommerteamet), eller hvis fordelsreglen kan anvendes.
Hvis dommeren standser spillet, skal det genoptages:
Med et direkte frispark til modspillerne fra det sted, hvor indflydelsen skete,
med et indirekte frispark til modspillerne fra det sted, hvor bolden var, da
spillet blev standset, hvis spilleren ikke har haft nogen indflydelse.
NB: Spilleren skal ikke forlade banen.

Såfremt dommeren opdager, at der var en ekstra mand på banen tilknyttet det hold
der scorede, skal spillet genoptages med et direkte frispark til modspillerne fra det
sted, hvor den ekstra person befandt sig.


§ 4 Spillernes udstyr.
Spillere (herunder reserver, udskiftede og udviste spillere) må ikke bære eller bruge
nogen form for elektronisk udstyr eller udstyr til brug for kommunikation (med undtagelse af EPTS, hvor dette er tilladt). Enhver form for elektronisk kommunikation
hos officials er forbudt, medmindre den direkte vedrører spillernes helbred eller sikkerhed.

I de tilfælde, hvor bærbar teknologi anvendes som en del af elektronisk måleudstyr
(EPTS), og det sker i officielle turneringskampe under FIFA, en konføderation eller
et nationalforbund, skal den teknologi, som er fæstnet til spillernes udstyr, være forsynet med IMS- Logoet.
Mærket angiver, at udstyret er blevet officielt testet og som minimum opfylder sikkerhedskravene i IMS-standarden, som er udviklet af FIFA og godkendt af The
Board. FIFA skal godkende de instanser, som foretager kontrollen. Der er en overgangsperiode frem til 31. maj 2018.

§ 5 Dommeren.
Dommerens og det øvrige dommerteams afgørelser skal altid respekteres.

Har myndighed til at vise gule og røde kort, samt hvor turneringsreglerne tillader
det, midlertidigt udvise en spiller, fra han træder ind på banen ved kampens begyndelse (indbefattet pausen, forlænget spilletid og straffesparkskonkurrence).

Et medlem af lægestaben, som begår en forseelse til bortvisning, kan dog forblive,
hvis holdet ikke har anden sundhedsfagligt personel til rådighed, således at han kan
handle, hvis en spiller har brug for lægehjælp.

§ 7 Spilletid.
En kort drikke pause mellem de to halvlege i forlænget spilletid er tilladt.

§ 8 Spillets igangsættelse og genoptagelse.
Ved ethvert begyndelsesspark skal alle spillere med undtagelse af spilleren, som
foretager begyndelsessparket, være på egen banehalvdel.

Ved ethvert begyndelsesspark kan der scores direkte i modspillernes mål. Hvis bolden går direkte i eget mål, dømmes hjørnespark til modspillerne.

§ 10 Kampens resultat.
Forlænget spilletid: Gennemføres ved to lige lange halvlege, som ikke må vare
længere end 15 minutter.

Straffesparkskonkurrence:
Med undtagelse af en reserve for en målmand, som er ude af stand til at
fortsætte, må kun spiller, der er på banen ved kampens slutning, eller kortvarigt har forladt denne (f.eks. på grund af skade eller udstyr), deltage i
straffesparkskonkurrencen.
En målmand, som bliver ude af stand til at fortsætte før eller under en straffesparkskonkurrence, kan erstattes af en spiller, som er blevet fravalgt for at
sikre lige mange spillere på begge hold, eller - hvis holdet ikke har brugt alle
tilladte reserver - af en navngiven reserve. Målmanden må ikke deltage
yderligere og må ikke sparke.
Under straffesparkskonkurrencen må sparkeren ikke røre bolden igen efter
at sparket er udført.

Forseelse af målmanden
Hvis målmanden begår en forseelse, og sparket som følge deraf skal
tages om, skal målmanden advares.

Forseelse af sparkeren
Hvis sparkeren straffes for en forseelse, som bliver begået, efter at
dommeren har givet signal til, at sparket skal tages, noteres sparket
som brændt, og sparkeren advares.

Forseelser af både målmanden og sparkeren.
Hvis både målmanden og sparkeren begår samtidige forseelser:
Hvis bolden ikke er gået i mål, tages sparket om, og begge spillere
advares.
Hvis bolden er gået i mål, annulleres scoringen, sparket noteres som
brændt, og sparkeren advares.

§ 11 Offside.
Opnår en fordel ved at røre bolden eller genere en modspiller, når bolden tilfældigt
springer tilbage fra en målstang, overligger, modspiller eller et medlem af dommerteamet.

En redning betyder, at en spiller med nogen del af kroppen (og for målmandens
vedkommende i eget straffesparksfelt også hænderne) stopper eller forsøger at
stoppe en bold, som er på vej ind i eller meget tæt på mål.

I situationer, hvor:
En spiller der står i offside-position eller bevæger sig fra den og står i vejen
for en modspiller og har indflydelse på modspillerens bevægelse mod bolden, skal spilleren straffes for offside, hvis det påvirker modspillerens mulighed for at spille bolden eller angribe for at erobre den. Hvis spilleren bevæger sig ind i modspillerens bane og bremser hans bevægelse (dvs. blokerer
vejen for ham), skal forseelsen straffes ifølge § 12.

En spiller i offside-position der bevæger sig mod bolden og har til hensigt at
spille den, men der begås en forseelse mod ham, før han spiller bolden, forsøger at spille bolden eller angriber for at erobre den, straffes denne forseelse, da den skete før offside-forseelsen.

Der begås en forseelse mod en spiller i offside-position, og denne spiller allerede spiller bolden, forsøger at spille den eller angriber for at erobre bolden,
straffes offside-forseelsen, da den skete før frisparks forseelsen.

§ 12 Utilladelig spillemåde og usportslig opførsel.
Ny forseelse til indirekte frispark: Ved ord eller handling protesterer, bruger fornærmende, hånende eller upassende sprog og / eller tegn, eller begår andre verbale
forseelser.

I forbindelse med anvendelse af fordelsreglen, hvor der er begået en forseelse til
udvisning, og dommer har ladet fordelsreglen gælde, og spilleren nu angriber/generer en modspiller skal dommeren standse spillet, udvise spilleren, og lade
spillet genoptage ved et indirekte frispark, medmindre spilleren har begået en alvorligere forseelse.

Advarsel for usportslig opførsel: Begår en forseelse mod en modspiller eller spiller
bolden med hånden for at gribe ind i, eller stoppe et lovende angreb, undtagen hvor
dommeren har dømt straffespark for en forseelse, som omfattede et forsøg på at
spille bolden.

Advarsel for usportslig opførsel: Berøver modspillerne en oplagt scoringsmulighed
ved en forseelse, som omfattede et forsøg på at spille bolden, og hvor dommeren
har dømt straffespark.

Advarsel for scoringsjubel: Og/eller nærmer sig tilskuerne på en måde, der kan
bringe sikkerheden i fare.

Advarsel for scoringsjubel: Gestikulerer eller handler på en provokerende, hånende
eller ophidsende måde.

Forseelser der skal straffes med udvisning: Berøver et mål eller en oplagt scoringsmulighed for en modspiller, hvis generelle retning er mod målet hos den spiller,
som begår den forseelse, som skal straffes med et frispark.

Berøven af oplagt scoringsmulighed: Hvis en spiller begår en forseelse mod en
modspiller, som berøver denne en oplagt scoringsmulighed, og dommeren dømmer
straffespark, skal spilleren advares, hvis forseelsen indebar et forsøg på at spille
bolden. I alle andre tilfælde (f.eks. holde, puffe, ingen mulighed for at spille bolden
etc.), skal spilleren udvises.

Berøven af oplagt scoringsmulighed begået af en person, der træder ind på
banen
En spiller, udvist spiller, reserve eller udskiftet spiller, som træder ind på banen uden at have fået dommerens tilladelse og får indflydelse på spillet eller
en modspiller ved at berøve modspillerne et mål eller en oplagt scoringsmulighed, gør sig skyldig i en forseelse til udvisning.


Der tilføjes udvist spiller i Fodboldloven 2016/2017 side 54 på 12. tekstlinje.
Hvis bolden er i spil, og:
En spiller begår en forseelse uden for banen mod et medlem af dommerteamet eller en modspiller, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller eller official, eller
en reserve, udskiftet spiller, udvist spiller eller official begår en forseelse mod
eller blander sig i forhold til en modspiller eller et medlem af dommerteamet
uden for banen
genoptages spillet med et frispark fra det punkt på grænselinjen, som er nærmest
det sted, hvor forseelsen eller indblandingen skete. Der dømmes straffespark, hvis
det er en forseelse, som skal straffes med direkte frispark, og punktet er i straffesparksfeltet for den spiller, som har forset sig.

Hvis en spiller på eller uden for banen kaster en genstand, herunder bolden, mod
en modspiller, reserve, udskiftet spiller, udvist spiller, official, et medlem af dommerteamet eller bolden, genoptages spillet med et direkte frispark fra det sted, hvor
genstanden ramte eller ville have ramt personen eller bolden. Hvis dette punkt er
uden for banen, tages frisparket på det nærmeste punkt på grænselinjen. Der
dømmes straffespark, hvis punktet er i straffesparksfeltet for den spiller, som har
forset sig.
Hvis en reserve, udskiftet spiller, udvist spiller, en spiller, som midlertidigt har forladt
banen, eller en official kaster eller sparker en genstand ind på banen, og denne får
indflydelse på spillet, en modspiller eller et medlem af dommerteamet, genoptages
spillet med et direkte frispark fra det sted, hvor genstanden fik indflydelse på spillet,
ramte eller ville have ramt modspilleren, medlemmet af dommerteamet eller bolden.

I alle tilfælde tager dommeren passende disciplinær straf i anvendelse.
Hvis forseelsen er udført hensynsløst, skal advarer dommeren personen for
usportslig opførsel.
Hvis forseelsen er udført med unødig stor kraft, udviser dommeren personen
for voldsom adfærd.

§ 13 Frispark.
Hvis forsvarsspillerne tager et frispark i eget straffesparksfelt, og én eller flere modspillere endnu er i straffesparksfeltet, fordi de ikke havde tid til at forlade det, skal
dommeren lade spillet fortsætte. Hvis en modspiller, som er i straffesparksfeltet, når
sparket tages, eller løber ind i straffesparksfeltet, før bolden er i spil, rører eller forsøger at erobre bolden, før den har rørt en anden spiller, skal frisparket tages om.

§ 14 Straffespark.
Når tiden forlænges, betragtes straffesparket som afsluttet, når sparket er taget, og
bolden holder op med at bevæge sig, går ud af spil, røres af en anden spiller end
den forsvarende målmand (incl. sparkeren), eller dommeren standser spillet for en
forseelse af sparkeren eller sparkerens hold. Hvis en forsvarende spiller (incl. målmanden) begår en forseelse, og straffesparket ikke går i mål, tages det om.

Forseelser af både målmanden og sparkeren (se § 10).
Hvis både målmanden og sparkeren begår samtidige forseelser:
hvis bolden ikke er gået i mål, tages sparket om, og begge spillere
advares.
hvis bolden er gået i mål, annulleres scoringen, sparket noteres som
brændt, og sparkeren advares.

Der tilføjes under ”Bolden på vej mod målet, bliver rørt af noget uvedkommende”.
Medmindre bolden er på vej i mål, og indblandingen ikke forhindrer målmanden eller en forsvarende spiller i at spille bolden. I så fald dømmes mål, hvis bolden efterfølgende går i mål (selv hvis bolden blev rørt), medmindre bolden går i modspillernes mål.

§ 16 Målspark.
Hvis en modspiller, som er i straffesparksfeltet, da målsparket tages, eller løber ind i
straffesparksfeltet, før bolden er i spil, rører eller forsøger at erobre bolden, før den
er rørt af en anden spiller, tages målsparket om.

Side 75 i Fodboldloven 2016/2017.
Til teksten før der nederste diagram tilføjes:
, medmindre der anvendes mållinjeteknologi, og der derfor kun er brug for én
mållinjedommer. Mållinjedommer-2 og linjedommer-1 overvåger spillerne i
midtercirklen, mens linjedommer-2 og 4. dommeren overvåger det tekniske
område.

Side 76 i Fodboldloven 2016/2017.
Teksten før det nederste diagram:
''straffesparksfeltets grænselinje' ændres til 'målfeltets grænselinje' og diagrammet ændres tilsvarende.

Side 81 i Fodboldloven 2016/2017.
Hjørnespark/målspark. De to afsnit ændres til:
Når bolden passerer helt over mållinjen nær linjedommeren, løfter linjedommeren flaget i højre hånd for at informere dommeren om, at bolden er ude af
spil, og hvis
bolden er tæt på linjedommeren - indikerer om der er målspark eller
hjørnespark
bolden er langt fra linjedommeren - holde øjenkontakt og følge dommerens markering.

Når bolden tydeligt har passeret mållinjen, er det ikke nødvendigt for linjedommeren at løfte flaget for at vise en udemarkering. Hvis afgørelsen om
målspark eller hjørnespark er åbenlys, er det ikke nødvendigt at markere,
især ikke hvis dommeren giver en markering.


Klik på linket for at åbne en læs let udgave i PDF af fodboldloven pr. 1. juli. 2017.

Læs let fodboldloven pr. 1 juli 2017.