Spørgsmål og svar til Code Of Conduct for dansk fodbold

Hvad er et Code of Conduct?
Code of Conduct er nogle retningslinjer i en virksomhed for ansvarlighed og god praksis for medarbejdere og organisation, samt hvilke krav man stiller til sine leverandører eksempelvis vedrørende sociale, etiske og miljømæssige forhold

Hvorfor et Code of Conduct?

Et Code of Conduct bruges til at skabe et synligt værdigrundlag for dansk fodbold. Det sætter rammerne for forventelig adfærd i og omkring dansk fodbold. 
Et Code of Conduct udstikker åbne, klare og fælles retningslinjer for legitim adfærd med henblik på at sikre, at man handler i overensstemmelse med omverdenens og egne forventninger. Et fælles Code of Conduct fungerer som referenceramme i spørgsmål, der rækker ud over spørgsmål om legalitet (retslige forhold). 
Fodbold er ikke bare sundt og sjovt. Det er også ansvar og tillid. Vi oplever større fokus på etiske dilemmaer omkring fodbolden, og der er brug for at kridte banen op for diskussionerne; hvad end det handler om homofobi, træningslejre i Qatar eller spilleradfærd.

Hvordan er det blevet til?
Processen med at fælles Code of Conduct blev startet i 2014 af DBU’s bestyrelse. Det skal ses i forlængelse af det strategiske hovedindsatsområde for DBU – Good Governance, der vedrører transparens og ordentlighed. 
Oplægget har været til høring i DBU’s Good Governance faggrupper, professionelt udvalg, breddeudvalget, samt Divisionsforeningen og DBU’s Lokalunioner, der ligeledes er tiltrådt det fælles Code of Conduct.
Processen og diskussionerne har været centrale. Der er mange dilemmaer i fodbolden, og svarerne er ikke altid givne, men det er vigtigt med en klar ramme, vi kan diskutere ud fra.

Hvordan skal det bruges?
For at sikre åbenhed anbefales det, at Code of Conduct for dansk fodbold gøres offentligt tilgængelig for alle interessenter. Det skal sikre gennemsigtighed over for omverdenen. Hermed får de mulighed for at fastholde os på de forpligtelser, der ligger i Code of Conduct. 
Der vil ikke altid være et klart svar. Det er ligeså meget et dialog redskab, der skal sikre, at vi er klar til at tage diskussionerne om, hvad der er rigtig og forkert i dansk fodbold.
Derudover anbefales det, at der årligt foretages en egen evaluering af arbejdet med retningslinjerne. Hvilke sager har der været, og hvor er der behov for at ændre adfærd, styrke arbejdet eller udarbejde konkrete regler.

Hvem gælder det?
Code of Conduct er gældende for ansatte og ambassadører (eksempelvis medlemmer af bestyrelse, faggrupper og udvalg) under Dansk Boldspil-Union, DBU Jylland, DBU Sjælland, DBU Fyn, DBU Lolland Falster, DBU Bornholm, DBU København og Divisionsforeningen

Hvordan implementeres Code of Conduct?

Følgende beskriver, hvordan man i DBU implementerer og arbejder videre med Code Conduct. 

  • Code of Conduct gøres tilgængeligt på DBU's hjemmeside.
  • Ved ansættelse skal medarbejdere gøres bekendt med og tilskrive sig Code of Conduct
  • DBU’s Good Governance grupper evaluerer på eksisterende handlinger og kommer med forslag til nye. 
  • Der gøres status en gang årligt. Evaluering forestås af Good Governance-grupperne. 
  • Administration og politikere sikrer løbende, at retningslinjerne afspejles i drift og udviklingen af dansk fodbold. 
  • DBU følger op med gaveregulativ, antidiskriminations-politik, krav til leverandører m.m. i forlængelse af Code of Conduct.
  • Fodboldens Etiske Råd overser løbende arbejdet med implementeringen af Code of Conduct.


Hvordan og hvornår sanktioneres der?
Det afhænger af den enkelte sag, om der sanktioneres og hvilken hjemmel, man eventuelt anvender.

Hvordan identificerer og undgår man brud på Code of Conduct?
Det anbefales, at man stiller følgende spørgsmål ved situationer, der kan give anledning til overvejelser i forlængelse af Code of Conduct:
- Er det inden for lovens rammer?
- Følger det DBU’s, Lokalunionens eller Divisionsforeningens generelle love og regler?
- Hvordan påvirker beslutningen kolleger, medlemmer, frivillige, leverandører, fans og andre interessenter?
- Hvordan vil beslutningen se ud i andres øjne?
- Kan beslutningen tåle at blive offentliggjort?

Hvad gør man, hvis man oplever brud på Code of Conduct?
Man opfordres som udgangspunkt til at tale med sin nærmeste leder. De er ofte i den bedste position til at forstå situationen og eventuelle valg, du skal træffe.
Man kan også gå til sin respektive direktion med sin bekymring, hvis den er relateret til faktiske eller potentielle overtrædelser af loven eller fodboldens Code of Conduct.
Slutteligt kan man vælge at rette henvendelse til Fodboldens Etiske Råd, og du kan vælge at gøre det anonymt.