Turneringsreglement - SU-rækker U10-U12

Turneringsreglement - SU rækker U10-U12

§ 1 Gyldighed

§ 1.1 Dette reglement gælder for DBU Sjællands SU turnering, dog således at forhold, der ikke er beskrevet i dette reglements §§, reguleres af DBU Sjællands turneringsreglement 11-mands.

-

§ 2 Dispensationer fra regler

§ 2.1 DBU Sjælland afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement angivne §§.

-

§ 3 Alder

§ 3.1 SU turneringen er for spillere i årgangene U12 DR, U11 DR og U10 DR.

§ 3.2 I rækken må der – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden, at der skal ansøges herom – benyttes op til 2 spillere per kamp, der er ældre end den pågældende årgang forudsat at spilleren af egen klub er vurderet som fysisk udfordret.

-

§ 4 Moderklub

§ 4.1 En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat/spillererklæring.

§ 4.2 En spiller kan i samme turneringshalvår kun deltage for én moderklub i turneringer, stævner og enkeltkampe på græs/kunstgræs – og spilleren skal være medlem af denne moderklub, samt registreret og godkendt af DBU Sjælland. Et klubskifte til en ny moderklub kan tidligst finde sted, således at spilletilladelse opnås her fra først følgende halvår.

-

§ 5 Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU-klubber

§ 5.1 En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler tre eller færre kampe i turneringsrækken.

§ 5.2 Hvis en spiller inden for de seneste 30 måneder har deltaget i turneringskamp for en klub under en af DBUs Lokalunioner og nu vil skifte til at spille kampe for en DBU Sjælland-klub, som sin nye moderklub, skal der udfærdiges et elektronisk spillercertifikat. Det sker via den afgivende moderklub og først når spillercertifikatet er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin ny moderklub under forudsætning af, at pågældende er registreret af lokalunionen.

§ 5. 3 Den afgivende moderklub skal udfylde og oversende spillercertifikatet via KlubOffice til den nye moderklub – idet et spillercertifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent.

§ 5.4 Reagerer den afgivende moderklub ikke inden for en frist på 7 dage på anmodningen om at fremsende spillercertifikatet eller henviser til den i § 16.4 angivne kontingentrestance, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede et midlertidigt spillercertifikat, og den ikke-reagerende klub kan idømmes bøde.

§ 5.5 Øvrige spillere skal ved sin underskrift – f.eks. spillererklæring – afgive en erklæring om ikke at have spillet turneringskampe for andre DBU-klubber og ikke at være i kontingentrestance hos andre DBU-klubber inden for de seneste 30 måneder. For ikke-myndige spillere afgiver forælder/værge denne erklæring – og den nye moderklub skal opbevare erklæringen og på forlangende kunne fremvise den for Lokalunionen.

-

§ 6 Dommerpåsætning

§ 6.1 Der påsættes ikke automatisk dommere U12 DR SU og i U11 DR SU rækken. Til kampe i U10 DR SU rækken skal det hold, der står nævnt først i programmet stille med en dommer (døm-selv).

-

§ 7 Op- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet

§ 7.1 Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe i SU rækkerne, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker. Dog kan en spiller maksimalt deltage i en kamp pr. ugedag i SU rækkerne. Denne regel gælder dog ikke i U10 DR SU rækken, hvor kampene afvikles i stævneform.

-

§ 8 Forhold omkring tidsbegrænsende udvisninger (gule kort)

§ 8.1 Tidsbegrænsede udvisninger ved gule kort anvendes ikke i SU rækkerne.

-

§ 9 Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne

9.1 Hvis en spiller udvises kan det hold udvisningen berører sætte en anden spiller på banen i den udviste spillers sted. Den udviste spiller kan ikke fortsætte i kampen og vil blive idømt karantæne efter de i denne § nævnte bestemmelser.

§ 9.2 I forbindelse med udvisninger/bortvisninger – af spillere såvel som ledere/trænere – afsiger DBU Sjælland en karantænedom på et antal spilledage eller en tidsbestemt periode. Den udviste/bortviste må ikke benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger og indtil evt. karantæne er afsonet.

§ 9.3 Varigheden af en karantænedom på et antal spilledage udregnes efter det specifikke hold, hvor udvisning/bortvisning fandt sted, og den karantænedømte er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp efter at antallet af karantænedage er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de turnering(er), karantænen omfatter.

§ 9.4 Såvel klub som en udvist/bortvist har ansvar for, at karantæner afvikles retmæssigt og kan straffes, hvis dette ikke overholdes.

§ 9.5 Karantæne i en tidsbestemt periode eller af en varighed på 6 eller flere spilledage, gælder samtlige funktioner (spiller såvel som træner/leder), samtlige kampe, alle turneringer og alle aldersklasser. Karantæner på 5 eller færre spilledage gælder alene den funktion den udviste/bortviste varetog, da udvisningen/bortvisningen fandt sted. Dog kan en bortvist træner ikke fungere som spiller på samme hold, som bortvisningen omfatter.

§ 9.6 Karantæne på seks eller flere spilledage gælder alle kampe i samtlige turneringer og afsones i de førstkommende kampe for pågældende hold uanset hvilken turnering de afvikles i.

§ 9.7 Karantæne på fem eller færre spilledage gælder alene i SU rækken.

§ 9.8 En fastlagt, men ikke-spillet kamp, tæller ikke som karantæneafviklende.

§ 9.9 Afmeldes/tvangsudtrækkes holdet fra turneringen, afgør DBU Sjælland på anmodning, hvorledes resterende karantænedage afsones.

§ 9.10 Resterende ikke-afsonede karantænedage overføres til efterfølgende turneringsår.

§ 9.11 For personer, der forlader en moderklub med "ikke-afsonet" karantænedag(e) i SU rækken gælder, at den resterende karantænedom afsones i den nye moderklub på et tilsvarende rangeret hold, subsidiært den nye moderklubs 1. senior. Den nye moderklubs Lokalunion afgør i tvivlstilfælde.

-

§ 10 Spilletid

§ 10.1 Spilletiden i U12 DR SU rækken er 3x20 minutter. Stillingen efter de 3 halvlege er slutstillingen i kampen.

§ 10.2 Spilletiden i U11 DR SU rækken er 3x20 minutter. Stillingen efter de 3 halvlege er slutstillingen i kampen.

§ 10.3 I U10 DR SU rækken afvikles kampen i stævneform med 4 hold, der spiller tre kampe af 2x10 minutter.

-

§ 11 Antal spillere

§ 11.1 For hold i SU rækkerne er der ikke noget loft over det samlede antal af spillere, et hold kan benytte i en kamp. Dog anbefales HAK princippet. Reservespillere kan frit skiftes ind og ud.

§ 11.2 I U12 DR SU rækken må der være 8 spillere på banen på samme tid. I U11 DR SU rækken må der være 8 spillere på banen på samme tid. I U10 DR SU rækken må der være 5 spillere på banen på samme tid.

§ 11.3 Det er i SU rækkerne tilladt at sætte én ekstra spiller på banen, så længe et hold er bagud med tre mål eller mere.

-

§ 12 Ind og udskiftning af spillere

§ 12.1 En ind/udskiftning i SU rækkerne kan foretages mens bolden er i spil (flyvende udskiftning). Ind/udskiftningen skal ske ved midterlinjen.

§ 12.2 Den indskiftede spiller kan ikke indtræde på banen før den spiller, der udskiftes har forladt denne.

§ 12.3 Hvis en spiller forlader banen et andet sted end ved midterlinjen, kan en ny spiller først indskiftes, når spillet er stoppet.

-

§ 13 Boldstørrelse

§ 13.1 Der spilles med boldstr. 4 i SU rækkerne.

-

§ 14 Banestørrelser og mål

§ 14.1 Kampe i U12 DR SU rækken afvikles på en normal 8M’s bane. Maksimummål er 52,5 X 68 meter (1/2 11-mands bane).

§ 14.2 Kampe i U11 DR SU rækken afvikles på en normal 8M’s bane. Maksimummål er 52,5 X 68 meter (1/2 11-mands bane).

§ 14.3 Kampe i U10 DR SU rækken afvikles på en normal 5M’s bane. Dog anvendes 8M mål. Målene på banen er 30X40 meter.

-

§ 15 Holdkort

15.1 Der skal udfyldes elektronisk holdkort i U12 DR SU og U11 SU rækkerne, mens U10 DR SU rækken er fritaget fra dette.

§ 15.2 Begge hold skal udfylde holdkortet elektronisk inden det i KlubOffice angivne tidspunkt for kampens start. Såfremt en klub af en helt speciel årsag ikke når at udfylde det elektroniske holdkort inden kampstart, skal en klub udfylde holdekortet på papir og forevise dette til modstanderholdet senest i halvlegspausen. Papirudfyldelsen skal ske efter de regler og retningslinjer, der fremgår af DBU Sjællands holdkort regulativ.

§ 15.3 En klub kan ved henvendelse til DBU Sjælland 1. hverdag efter kampen få ændret eventuelle fejlindtastninger på holdkortet i henhold til de regler og retningslinjer, der fremgår af DBU Sjællands holdkort regulativ. Såfremt en sådan henvendelse ikke er foretaget 1. hverdag efter kampen vil disse spillere i forhold til op/nedrykning af spillere være bundet af kampen, uagtet de ikke har deltaget i kampen.

§ 15.4 Kun spillere påført holdkortet må benyttes i kampen.

-

§ 16 Resultatindberetning

§ 16.1 Resultatindberetning sker i KlubOffice, på App eller på "Mit DBU". Hjemmeholdet skal indberette kampresultatet på spilledagen. Hold i U10 DR SU rækken skal ikke indberette resultater.