DEL2019: Sådan gik det forslagene

10 forslag blev behandlet af de 68 deltagende klubber på DBU Sjælands delegeretmøde i Hvidovre.

De sjællandske fodboldledere bidrog til debatten, da 10 forslag var til afstemning på DBU Sjællands delegeretmøde 2. februar 2019 i Hvidovre. Især forslaget om... vakte talelysten hos de delegerede. 

I alt blev 5 af de 10 forslag vedtaget, mens de resterede blev trukket. 

Sådan stemte klubberne
Nr.  Emne Ja Nej Bemærkning
4.1 Principerklæring 2.0 for DBU Bredde X
5.1.1  Ophævelse af 70-års grænsen for valg X
5.1.2  Forhøjelse af kontingent X
5.1.3  Redaktionel ændring X
5.2.1  Hørsholm-Usserød IK: Afgørelse af kampe afbrudt af uvejr X
5.3.1  Ringsted IF: Ændring af antal hold i Sjællandsserien og HS Serie 1      Forslag trukket*
5.3.2  Haslev FC: Ændring af antal hold i Sjællandsserien og HS Serie 1      Forslag trukket* 
5.3.3  Gørslev IF: Ændring af antal hold i HS Serie 1      Forslag trukket* 
5.3.4  Gørslev IF: Ændring vedrørende spilletermin      Forslag trukket** 
5.3.5  Ringsted IF: Forslag til pålæg om at arbejde for, at indrangering af hold 
udelukkende skal baseres på sportslige resultater
    Forslag trukket*** 

*Forslagene blev trukket mod, at der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skal kigge på turneringstrukturen.  

**Forslaget blev trukket mod, at der ville blive arbejdet med at kigge på mulighederne for at kunne afvikle kampe i november og marts for klubber med adgang til kunstgræs. 

***Forslaget blev trukket mod, at en arbejdsgruppe skulle nedsættes for at kigge på indrangeringsprocessen til ansøgningsrækkerne.   

*Fakta: Det siger lovene om forslag 

§ 4.5 Forslag, ud over bestyrelsens, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være unionen i hænde senest den 1. december.
Forslag, som skal behandles, vil herefter blive tilsendt samtlige unionens klubber til orientering, og skal afsendes fra unionens kontor sammen med indkaldelsen til mødet jvf. § 4.1.
Forslagene kan afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtagelse af ændringer i turneringsreglementet, at mindst 2/3 dele af det tilstedeværende antal stemmeberettigede stemmer for forslaget. 
Til vedtagelse af ændringer af unionens love kræves det dog, at mindst 3/4 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.
Til vedtagelse af unionens opløsning kræves det, at mindst halvdelen af unionens klubber er repræsenteret, samt at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.
Er det fornødne antal klubber ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på et følgende - evt. ekstraordinært - delegeretmøde med 2/3 majoritet, uanset antallet af de repræsenterede klubber. 

Skriv en kommentar

Skriv kommentar (Kræver login)

0

Ingen kommentarer endnu - skriv den første