uddannelse til vejleder/udvikler

Her kan du læse om hvordan du kan blive udvikler eller vejleder

Uddannelse til udvikler og vejleder

1. Formål.
Formålet med at uddanne dommere til udviklere og vejledere er at tilsikre, -at DBU Sjæl-land har et veluddannet korps af udviklere og vejledere der kan rådgive, udvikle og vejlede dommere på alle niveauer under DBU Sjælland, -således at DBU Sjælland fodboldkampe kan gennemføres på en korrekt og hensigtsmæssig måde.

2. Ansvar.

 • DBU Bredde Dommerakademi udgiver bestemmelser for optagelse på vejleder og udvikleruddannelsen.
 • DBU Bredde Dommerakademi gennemfører uddannelserne.
 • Udviklerindrangeringsgruppen indstiller egnede emner til modul 1(Dommervejleder) uddannelse.
 • Udviklerindrangeringsgruppen indstiller egnede emner der har gennemført modul 1 uddannelsen til modul 2(Breddedommerudvikler) uddannelsen.
 • Udviklerindrangeringsgruppen indstiller egnede emner der har gennemfør modul 2 uddannelsen til modul 3 uddannelsen (Trioudviklerkursus).
 • Udviklerindrangeringsgruppen indrangerer udviklere, idet udviklere kan midtvejs op – eller nedrykkes.
 • Udviklerindrangeringsgruppen kan i specielle tilfælde give dispensation for uddannelse på modul 1, således emnet indtræder direkte på modul 2.
 • Udviklerindrangeringsgruppen indstiller, til DBU, censorer til gennemførelse af den praktiske eksamen.

3. Optagelseskriterier.
Dommerudvikleruddannelsen består af tre trin, der skal gennemføres og bestås i række-følge. For alle tre moduler gælder, at kursisten skal leve op til de beskrevne profilkrav. Dommeren kan ikke optages på et modul, før det foranliggende modul med tilhørende føl-kampe er bestået.

 

Modul Optagelseskriterier Praktisk udmøntning
1. Vejleder Besidde eller uddanne sig hen imod den beskrevne profil En kursusdag á 6 timer
  Dommereksamen Ingen eksamen
  Praktisk erfaring som aktiv dommer Gennemført dag = Bestået
  Have gennemført kurset "Dommer i praksis"  
     
2. Bredde-Dommer-udvikler Besidde eller uddanne sig hen imod den beskrevne profil. 2 kursusdage á 7 timer.
  Have virket aktivt som dommer, og som hovedregel også som vejleder (Dommergruppen kan dispensere for modul 1 uddannelsen). Kursisten skal møde op med et bevis for bestået teoritest, un-derskrevet af en DBU Diplomin-struktør i Fodboldloven (Se pkt. 6).
  Skal have fungeret aktivt som vejleder i mindst 1 år. Teoretisk eksamen er en multiple choice test.
  Have gennemført kurset ”Dommeren om leder 1”. Praktisk forløb over tre kampe på serie 2 eller 3 niveau.
    Efter gennemførelse af tre føl kampen gennemføres der ek-samen i forbindelse med en 4. kamp på serie 3 niveau. DBU Sjælland påsætter godkendt censor fra det lokale censor-korps.
    Beståelse (se pkt. 7)
     
3. Bredde-Dommer-Udvikler med linjedommer Besidde eller uddanne sig hen imod den beskrevne profil. 1 kursusdag á 8 timer.
  Erfaring og aktivt virke som
dommerudvikler for breddedommere.
Skriftlig eksamen på dagen.
  Skal have fungeret aktivt i
et år som dommerudvikler
for breddedommere.
Praktisk forløb over tre kampe
på serie 1 eller Sjællandsserie
niveau.
  Skal have fungeret aktivt i
et år som dommerudvikler
for breddedommere.
Efter gennemførelse af tre føl
kampen gennemføres der eksamen i forbindelse med en 4.
kamp på serie 1 niveau. DBU
Sjælland påsætter godkendt
censor fra det lokale censorkorps.
  Have gennemført kurserne
”Dommeren om leder 2” og
”Linjedommer 1 og 2”.
Beståelse (se pkt. 7).

 

4. Indstilling til uddannelsen.
Dommere der opfylder optagelseskriterierne jævnfør punkt 3 indstilles af udviklerindrangeringsgruppen


Såfremt en dommer vil indstilles til vejleder/uddannelse skal dommeren henvende sig til
udviklerindrangeringsgruppen, og fremføre sit ønske.
Indstilling fremsendes til udviklerindrangeringsgruppen (DBU Sjælland administration) pr.1. december.

Af indstillingen skal fremgå:

 • Data på dommeren.
 • Opfylder dommeren optagelseskriterierne jævnfør punkt 3.
 • En generel vurdering af dommerens muligheder.

5. Periode af afholdelse.
DBU Bredde Dommerakademi har til hensigt at opslå kurserne hvert år efter følgende model:

 • Modul 1. Forår.
 • Modul 2. Forår.
 • Modul 3. Forår.

6. Gennemførelse af teoritesten til breddedommerudvikler.
På modul 2 skal dommeren møde op med et bevis for bestået teoritest. Retningslinjerne er
følgende:

 • Testen skal gennemføres af en DBU Diplominstruktør i fodboldloven.
 • Udgifter forbundet med testen er DBU Sjælland underordnet, idet kursisten selv
  skal aftale betaling.
 • DBU Diplominstruktøren skal udarbejde et bevis, hvori det dokumenteres, at dommeren har bestået testen. Beviset skal medbringes til kurset. Gyldigt bevis må max. være 2 år gammelt.
 • Dommeren skal vise sikkerhed i fodboldteorien, idet følgende emner fra fodboldloven skal gennemgås:
  - § 11.
  - § 12.
  - Målmanden.
  - Igangsættelser.
  - Øvrige emner efter DBU Diplominstruktørens bestemmelse.
 • Tid, -efter DBU Diplominstruktørenes bestemmelse.

7. Gennemførelse af den praktiske eksamen.
Den praktiske gennemførelse af eksamen til breddedommerudvikler gennemføres således:

 • DBU Sjælland påsætter kursisten til højest en serie 3 kamp.
 • Der kan være op til 2 kursister pr. kamp.
 • Dommeren informeres om, at kampen er eksamen for breddedommerudviklere, og
  kan tage længere tid.
 • DBU Sjælland påsætter en censor pr. 2 kursister
  Kursisten skal gennemføre en samtale med dommeren, og give en karakter.
 • Karakteren må ikke væsentligt afvige fra censorens.
 • Kursisten skal ramme to ud af tre fastholdelsespunkter.
 • Censoren evaluerer kursisten, og meddeler efter eksamen om kursisten har bestået, og om kursisten indrangeres i serie 3 eller serie 4 (Censor aftaler med DBU Sjælland hvorledes behovet er).

Den praktiske gennemførelse af eksamen til breddedommerudvikler med linjedommere
gennemføres således:

 • DBU Sjælland påsætter kursisten til en serie 1 kamp. Der kan være op til 1 kursist pr. kamp.
 • Dommeren informeres om, at kampen er eksamen for breddedommerudvikler med
  linjedommere, og kan tage længere tid.
 • DBU Sjælland påsætter en censor.
 • Kursisten skal gennemføre en samtale med dommeren og linjedommere.
  Kursisten skal ramme to ud af tre fastholdelsespunkter.
 • Kursisten skal ramme censors hovedniveau. Hvis censor siger på niveau og kursisten har under niveau eller over niveau, er kursisten ikke bestået. Hvis kursisten har på niveau med pil op og censor har på niveau eller over niveau er kursisten bestået.
  Hvis kursisten siger på niveau med pil ned, og censor siger på niveau eller under niveau, er kursisten bestået.
 • Censoren evaluerer kursisten og meddeler efter eksamen om kursisten har bestået, -og om kursisten indrangeres i serie 1, eller indledningsvis forbliver i serie 2, -indtil der er plads i serie 1. (Censor aftaler med DBU Sjælland hvorledes behovet er).

 

8. Øvrige forhold
Kursisten påsættes til tre føl kampe, og skal efter hver kamp:

 • Udarbejder en udviklerrapport som tilsendes DBU Sjælland administration og kampens officielle udvikler.
 • Kampens officielle udvikler skal give evaluering af kursistens rapport.
 • Kursistens første føl opgave er udelukkende at observere, men kursisten skal udarbejde en udviklerrapport.
 • Ved kursisten næste to føl opgaver skal kursisten gennemføre samtale, og udarbejde udviklerrapport.
 • Kampens officielle udvikler sammenfatter, og giver evt. supplerende evaluering til dommeren.
 • Det er kampens officielle udviklers karakter som er gældende.
 • Kampens officielle udvikler skal evaluere kursistens samtale med dommeren.
 • Såfremt kampens officielle udvikler har bemærkninger vedrørende kursistens muligheder som udvikler, skal DBU Sjælland administration orienteres.

9. Aflønning.

 • Kursisten modtager ikke honorar for føl kampe og eksamen, men udelukkende kørselsgodtgørelse.
 • Censor modtager udviklerhonorar og kørselsgodtgørelse.

 

PDF: Læs her retningslinjerne for uddannelse til udvikler og vejleder

 

Senest opdateret 21.03.2018