MENU

Disciplinærinstansens arbejde

Fodboldkampe afvikles stort set altid uden problemer, men i sjældne tilfælde opstår der sager, som kræver behandling i organer uden for fodboldbanen.Der er ofte debat om kendelser i medier og blandt klubfolk.

Debatten opstår formentlig, fordi der ikke er den nødvendige kendskab til de retningslinjer, disciplinærinstansen har at arbejde ud fra. 
Har man ikke været involveret i en sag, kan det være svært at gennemskue en sagsprocedure.

Derfor har vi valgt, at synliggøre disciplinærinstansens opgavebeskrivelse, formål og muligheder,
på den måde kan folk få et bedre indblik i deres arbejde,
så vi forhåbentlig kan komme nogle af misforståelserne til livs i fremtiden.

Kort om Disciplinærinstansen
Kort fortalt er disciplinærinstansens formål at sikre DBU Sjællands turneringer gennemføres i overensstemmelser med gældende bestemmelser. 

DBU Sjællands Disciplinærinstans arbejder med disciplinære sager i de sjællandske turneringer og varetager alt fra tildeling af karantæner ved røde kort til afbrudte kampe og protestsager som for eksempel brug af ulovlige spillere.

Disciplinærinstansen agerer uafhængigt af andre organer i DBU Sjælland, hvilket er med til at sikre, at den dømmende, lovgivende og udøvende magt er adskilt i organisationen.
Instansen består af medlemmer, der udpeges af DBU Sjællands bestyrelse for et år ad gangen.

Både formand og medlemmerne i DBU Sjællands disciplinærinstans er nuværende eller tidligere politifolk med kompetencer indenfor klagesager, disciplinærsager og straffesager.
Alle med kendskab og berøringsflade i fodboldens verden, på den måde er der både faglig og sportslig forståelse for instansens arbejdsområde.

Det kan oplyses, at DBU Sjælland ud af 40.000 afviklede kampe i 2015 har haft 30 sager fra kampe, der blev afbrudt på grund af kategorien ’vold eller trusler om vold’.

Det kan således siges, at 99,2% af kampene blev afviklet uden indberetninger om vold eller trusler om vold. Tallet er relativt højt, men det er DBU Sjællands intention, at det nærmer sig 100% i endnu højere grad.

Nedenfor er en gennemgang af Disciplinærinstansens forskellige typer af arbejdsopgaver.

Karantæner
Karantæner behandles som udgangspunkt administrativt ud fra de af Disciplinærinstansen til enhver tid vedtagne retningslinjer for dette. I sager, hvor der er tale om særligt grove tilfælde, tilsendes disse til vurdering i Disciplinærinstansen. Karantæner der omhandler trusler/vold mod dommeren sendes ligeledes til behandling i Disciplinærinstansen.

Protestsager
Protestsager omfatter sager, hvor en klub har indgivet protest over forhold opstået i forbindelse med afviklingen af en kamp eller sager om baneforhold e. lign.

Administrationen bekræfter over for de involverede klubber modtagelsen af protesten og indhenter de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre sagen.

Alle protestsager behandles som udgangspunkt administrativt ud fra de til enhver tid gældende regler i DBU Sjællands turneringsreglementer, cirkulærer, regulativer og love. Disciplinærinstansen kan i principielle sager inddrages.

Turneringssager
Turneringssager omfatter sager, hvor en kamp er blevet afbrudt af kampens dommer eller hvor hold forlader en kamp. Turneringssager omfatter også sager, hvor der f.eks. opstår tumult efter kampen.

Administrationen bekræfter overfor de involverede klubber åbningen af en turneringssag og indhenter de oplysninger, der er nødvendige for at afgøre sagen.

Som udgangspunkt tilsendes alle turneringssager, der er åbnet som følge af en afbrudt kamp eller tumult efter kampen til behandling i Disciplinærinstansen.

Turneringsadfærds sager
Turneringsadfærdssager omfatter sager, hvor en klub gentagne gange over en periode har været involverede i sager af alvorligere karakter, eller sager, hvor klubber skal idømmes bøde for administrative forseelser, for eksempel at undlade at svare på DBU Sjællands henvendelser i en sag.

Turneringsadfærdssager behandles administrativt og tages op, når administrationen kan konstatere, at en klub har haft flere sager inden for en kortere tidsperiode. I disse tilfælde kan administrationen fremsende en alvorlig henstilling til den involverede klub om at rette op på de mulige problemstillinger.

Såfremt en turneringsadfærdssag skal have alvorligere konsekvenser, end det ovenfor beskrevne, inddrager administrationen de relevante organer i DBU Sjælland ud fra de til enhver tid gældende regler i DBU Sjællands turneringsreglementer, cirkulærer, regulativer og love.

Arbejdsgang for sager, der behandles i Disciplinærinstansen
Når en af de ovenfor nævnte typer af sager skal behandles i Disciplinærinstansen tilstræbes det, at arbejdsgangen er som følger:

Disciplinærinstansens medlemmer sender enkeltvis, og uden at kende til de øvrige medlemmers indstilling, deres egen indstilling i sagen tilbage til administrati0nen.
Indstillingen skal indeholde en kort redegørelse for, hvordan medlemmet opfatter sagen samt en angivelse af, hvilke specifikke konsekvenser sagen skal have for de involverede parter. Indsendelsen af indstillinger sker så hurtigt som muligt og senest syv dage efter at sagen er modtaget. I forbindelse med turneringsafslutning kan denne frist være kortere, hvis sagen er afgørende for op-/ned rykning, hvem der skal være puljevinder e. lign.

I tilfælde af, at der er uenighed i Disciplinærinstansen om, udfaldet i en sag foranlediger administrationen, at sagen behandles i en 2. runde. I forbindelse med dette udfærdiger administrationen et kompromisforslag ud fra de indsendte indstillinger, og Disciplinærinstansens medlemmer oplyses samtidigt om de andre medlemmers oprindelige indstilling.  Herefter meddeler medlemmerne, om de kan tiltræde administrationens kompromisforslag. Alternativt fortsætter behandlingen indtil, der er enighed.

Når der er enighed om en afgørelse skriver administrationen afgørelsen og sender denne til de involverede parter.

Sagsbehandlingstid

Den samlede sagsbehandlingstid for en sag i Disciplinærinstansen kan variere alt efter, hvor hurtigt, der kan indhentes redegørelser fra de involverede parter, samt for eksempel sagens kompleksitet, omfang og antallet af sager, men som hovedregel bliver en typisk sag afgjort i løbet af 1-3 uger efter, at den er åbnet af DBU Sjælland.

Almindelige karantæne sager behandles typisk i løbet af ugen, således at en klub modtager en karantænemeddelelse, inden klubbens næste kamp i turneringen. En klub er dog under alle omstændigheder forpligtiget til at undlade at benytte en spiller, der er blevet udvist, indtil man har hørt fra DBU Sjælland i form af en karantænemeddelelse.

Sanktionsmuligheder
Når Disciplinærinstansen behandler en sag og har afgjort, at sagen skal have konsekvenser for en klub, har Instansen en palet af sanktionsmuligheder. Disse fremgår af turneringsreglementets § 45.1 og kan spænde mellem alt fra advarsler over bøder og pointstraffe til udelukkelse af et hold fra turneringen. Eksklusion af en hel klub er et anliggende for DBU Sjællands bestyrelse, der har hjemmel til at ekskludere en klub i DBU Sjællands love.

En kamp, der afbrydes på grund af vold, vil som minimum altid resultere i, at det hold, der er årsag til afbrydelsen af kampen, bliver taberdømt og modtager bøder. Ligesom at spillere og ledere, der har været involverede i volden vil blive idømt karantæne i henhold til forseelsens karakter.

Ankemuligheder
Disciplinærinstansens afgørelser vil altid kunne ankes til DBU Sjællands Appelinstans. Appelinstansen arbejder uafhængigt af Disciplinærinstansen og uafhængigt af andre organer i DBU Sjælland. Ankefristen er typisk 14 dage, men for sidste kamp i turneringen eller for pokalkampe, kan der være tale om en forkortet ankefrist. Under alle omstændigheder vil ankefristen altid fremgå af Disciplinærinstansens afgørelse.

Når der er truffet en afgørelse i en ankesag, kan disse sager i nogle tilfælde ankes til Fodboldens appelinstans. Det kræver dog, at sanktionen i den konkrete sag er af en vis størrelse, eller at der gives tilladelse fra fodboldens appelinstans.

Log ind