Der indkaldes hermed til delegeretmøde i DBU Sjælland lørdag den 6. februar 2021 i Roskilde Kongrescenter kl. 10.00. Dørene åbnes fra klokken 9.00. 

DBU Sjælland vil være vært for kaffe og en croissant, som vil blive serveret ved bordene i salen. Alle skal blive på deres plads jf. restriktionerne.

Tilmelding kan ske her til og med den 27. januar 2021.


Hver medlemsklub kan højest sende to deltagere med stemme- og taleret. DBU Sjælland anbefaler af hensyn til corona-situationen dog til, at hver klub kun sender en repræsentant.
I det tilfælde overgår begge klubbens stemmer til klubrepræsentanten.

Indkaldelsen

Du kan hente den fulde indkaldelse - inklusiv samtlige forslag - på linket herunder: 

Indkaldelse til DBU Sjællands delegeretmøde 2021

Særlige restriktioner og regler
Grundet corona-situationen vil rammerne omkring DBU Sjællands delegeretmøde i 2021 være noget anderledes end sædvanligt.

Afviklingen af mødet vil ske i et corona-format. Det vil sige under de særlige restriktioner og vejledninger, som gør det muligt at gennemføre generalforsamlinger, årsmøder m.v.

Det betyder bl.a.:

  • At der er maksimal fokus på de gældende retningslinjer vedr. plads, afstand, hygiejne, anvendelse af mundbind m.v.
  • At der ikke vil være stande, uddeling af materialer m.v.
  • At der efterfølgende ikke er frokostbuffet, men at der udleveres en frokosttallerken til hver deltager under mødet.
  • At delegeretmødet forkortes mest muligt med primært fokus på forslagsbehandling, valghandlinger m.v.
  • At der etableres streaming fra mødet, således at alle interesserede kan følge delegeretmødet hjemmefra. Det skal bemærkes, at det kun er muligt at tale- og stemme ved personlig og rettidig anmeldt tilstedeværelse. 
  • At der fokuseres på deltagelse af klubfolk, ligesom kun det absolut nødvendige antal DBU Sjælland-frivillige og -medarbejdere deltager. Alt sammen for at nedbringe det samlede deltagerantal mest muligt.

Endelig behandling af forslag
På delegeretmødet skal klubberne tage stilling til det følgende forslag fra bestyrelsen: 

Derefter skal klubberne tage stilling til det følgende forslag fra Hørsholm-Usserød IK: 


Find den fulde indkaldelse inklusiv bilag her

Dagsorden
Her kan du se dagsordenen for delegeretmødet 2021. 

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning for året 2020


3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab


4. Beslutningsforslag fra bestyrelsen
4.1 Reformforslag: DBU Bredde Øst

5. Behandling af indkomne forslag:
5.1 Turneringsreglement:
5.1.1 Fra Hørsholm-Usserød IK: Forslag til ændring af turneringsreglementets §35.1 vedrørende antallet af tilladte reserver på udskiftningsbænken

6. Orientering om forslag til DBU’s repræsentantskabsmøde

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer:

7.1. 3 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (Jørn Hedengran, Pia Nygaard og Thomas Gram er villige til genvalg)
7.2. Valg af suppleant for 1 år (Lene Laungaard er villig til genvalg)

8. Valg af revisor

(afgående er Revisionsinstituttet, villig til genvalg)

9. Eventuelt


Skriftlig beretning
På linket herunder kan du finde den skriftlige beretning for 2020. 

DBU Sjællands skriftlige beretning for 2020

Løbende opdatering
Nærmere oplysninger om kandidater til valgene, beretning m.v. vil blive offentliggjort her på hjemmesiden på et senere tidspunkt.

Stemme- og taleret
Hver medlemsklub kan højest sende to deltagere med stemme- og taleret. DBU Sjælland anbefaler af hensyn til corona-situationen dog til, at hver klub kun sender en repræsentant.
I det tilfælde overgår begge klubbens stemmer til klubrepræsentanten.

Praktisk information
For at deltage i DBU Sjællands delegeretmøde skal din forening/klub udfylde og indsende en fuldmagtserklæring/tilmelding.

Med fuldmagtserklæringen bemyndiger du den delegerede med retten til at tale, og stemme på vegne af din forening/klub til delegeretmødet. Vær opmærksom på, at fuldmagterklæringen, kun kan indsendes af en person fra klubbens bestyrelse eller en klubsekretær.
Klubbens postadresse/formand vil modtage en mail om klubbens tilmeldte delegerede.

DBU Sjællands regnskab
DBU Sjællands regnskab vil, jf. DBU Sjællands love §4.1, blive offentliggjort på hjemmesiden og tilsendt klubberne senest 14 dage før delegeretmødet. 

Vi glæder os til at se jer til delegeretmødet lørdag den 6. februar i Roskilde Kongrescenter.