3 forslag til konsekvensrettelser i DBU Sjællands love var til afstemning til årets delegeretmøde.

3 rettelser der omhandler at udskifte FLU/Foreningen af Lokalunioner rent tekstmæssigt i DBU Sjællands love, med DBU Bredde.

En rettelse der bunder i, at Foreningen af Lokalunioner (FLU) har skiftet navn til DBU Bredde. 

Du kan finde de stillede forslag i indkaldelsen her

Nr Emne Stemmer for Stemmer imod
5.1.1 Konsekvensrettelse vedr. §1.1 - Navn og formål 102 0
5.1.2 Konsekvensrettelse vedr §2.3 - Medlemmer 102 0
5.1.3 Konsekvensrettelse vedr §5.4 - Bestyrelsen 102 0

*Fakta: Det siger lovene om forslag

§ 4.5 Forslag, ud over bestyrelsens, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være unionen i hænde senest den 1. december.

Forslag, som skal behandles, vil herefter blive tilsendt samtlige unionens klubber til orientering, og skal afsendes fra unionens kontor sammen med indkaldelsen til mødet jvf. § 4.1.
Forslagene kan afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtagelse af ændringer i turneringsreglementet, at mindst 2/3 dele af det tilstedeværende antal stemmeberettigede stemmer for forslaget.

Til vedtagelse af ændringer af unionens love kræves det dog, at mindst 3/4 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.

Til vedtagelse af unionens opløsning kræves det, at mindst halvdelen af unionens klubber er repræsenteret, samt at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.
Er det fornødne antal klubber ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på et følgende - evt. ekstraordinært - delegeretmøde med 2/3 majoritet, uanset antallet af de repræsenterede klubber.