Corona, Covid-19, SARS-CoV-2

Mange navne, en sygdom, en Pandemi, en ny hverdag.

11. marts 2020 er en dato, der står mejslet ind i hukommelsen. Jeg husker tydeligt, hvor jeg var, og hvad jeg lavede. Vi vidste der var pressemøde, vi vidste der var noget der hed Corona, og at det ikke kun var en Øl fra Mexico, men alligevel.

Nedlukning, forsamlingsforbud, zoneinddeling, mundbind, genåbning og mange andre nye begreber fejede ind over os og blev en præmis i vores hverdag. Pludselig fulgte vi troligt med, når der var pressemøder og alle prøvede at tolke, hvad det nu betød for vores hverdag.

I jeres hverdag ude i klubberne blev coronaprotokol, tilskuerzoner, Coronavejleder, afspritning og baneopdeling en del af vores sprog, en del af vores hverdag og en kæmpe ekstra arbejdsbyrde for alle jer ude i klubberne.

I DBU Sjælland, DBU Bredde, DBU og DIF blev det pludselig en hovedopgave at føre forhandlinger i sektorpartnerskaber, at tolke nye udmeldinger fra Kulturministeriet og få dem omsat i protokoller, som var bare nogenlunde til at håndtere i hverdagen ude i klubberne, ligesom konstante tilpasninger og ændringer i turneringer og stævner, blev en præmis vi alle måtte leve med.

I dag skriver vi så den 30. maj, vores delegeretmøde er næsten 4 måneder forsinket. I mine tidligere beretninger har det været mit mål at sætte en retning og ikke fokusere så meget på det, der er sket, da det er beskrevet i den skriftlige beretning.

Men da jeg skulle skrive denne beretning, var det meget med ”plejer er sat ud af kraft” svævende henover, men jeg vil alligevel prøve at kigge både lidt tilbage, men også frem.

Corona
Som bekendt er der jo ikke noget, der ikke er så skidt, at det ikke er godt for noget. Og hvis vi prøver at tage de optimistiske briller på og lære noget af de sidste halvandet år, må det være, at vi faktisk også har lært meget, hvis vi vil og tør kigge på det med åbne øjne.

Jeg kan blot nævne

  • Virtuelle træningssessioner
  • Sammenhold og kommunikation via sociale medier
  • eLearning
  • Nye måder at tænke frivillighed
  • Virtuelle møder

Dette og mange andre nytænkende værktøjer er kommet frem i en lind strøm fra trænere, fra klubledere, fra os i DBU Sjælland og fra mange andre. Jeg kan nævne, at DBU Sjælland bl.a. har brugt webinarer meget, til at afholde klubmøder og formandslounger. Blandt emnerne kan nævnes ’fysisk træning’, ’det gode børnefodboldmiljø’, ’livet som groundhopper’ og fysik træning af piger. Webinarer som i den grad har haft stor tilslutning fra jer.

Alle de nye tiltag er værktøjer og virkemidler, som er kommet for at blive, og som nu skal finde ind i en naturlig afbalanceret måde at blive brugt på i en fremtid efter Corona.

Men også værktøjer og arbejdsmåder, som vi skal lære at bruge, og som vi skal lære at forstå, hvorfor der skulle en Coronapandemi til, for at vi tænkte på det. For jeg mener, at vi har fået muligheden for at lære af det her og tilpasse os på en måde, som vi nok også har behov for, hvis vi fortsat skal være Danmarks nationalsport.

Intet kommer af sig selv, heller ikke for os.

Fællesskabet
Samtidig synes jeg også, at det har været med til, at fællesskabet har vist sin styrke. Utallige nedlukninger, restriktioner og isolation har været med til, at alle er blevet mere opmærksomme på, hvor meget det egentlig betyder for dem at se andre mennesker, at løfte i flok og være en del af et fællesskab.

Alt sammen de værdier og dyder, som I klubledere er opmærksomme på, og som vi alle godt ved er grundlaget for hele vores sport, men som man måske i en travl hverdag, ikke tænkte så meget over.

De værdier skal vi nu i fællesskab bruge til at genskabe og styrke vores foreninger, ikke mindst det store frivillige arbejde, som så mange mennesker bidrager med i dagligdagen.

Medlemstal
Desværre må vi konstatere, at vi igen har haft en nedgang i medlemstallene i 2020. Den nemme konklusion er at skyde skylden på Corona, men personligt tror jeg ikke, vi alene kan læne os op ad den forklaring. Vi har gennem de sidste par år oplevet nedgang, og derfor er det min overbevisning, at vi er nødt til at grave dybere og finde løsningen der. Det store frafald opleves i Børnefodbolden, tæt forfulgt af ungdomsfodbolden, og det er det samme billede, når vi sammenligner med de foregående år.

Det er derfor min klare overbevisning, at vi skal kigge indad, og se om vi er gode nok til at levere et tilbud, der er attraktivt for de nye generationer. Men vi skal også være bedre til at opretholde det, der skal motivere til, at man fortsætter med at spille fodbold. Hvis vi kunne øge fastholdelsen fra børneårene op gennem ungdommen, vil vi allerede dér kunne skabe et væsentlig højere medlemstal. Men det er meget komplekst, da det kræver, at vi vil gøre op med nogle gamle tanker og strukturer. Vi ved jo godt, at vi som udgangspunkt er gode til at skabe det rigtige produkt og miljø for langt de fleste. Men min påstand er, at dem vi taber op gennem årene, er dem der har nogle andre værdier i at spille fodbold, end blot at drømme om at blive en god fodboldspiller, og dem er vi ikke er dygtige nok til også at skabe tilbud til. Det er vi nødt til også at kigge på. Vores succes med motionsrettede tilbud viser jo, at der også er et behov for den type fodbold, hvor det handler om bevægelse, sammenhold og venskaber, fremfor kamp og resultater. Så det skal vi bare være bedre til at italesætte også er ok, hvis man er børne eller ungdomsspiller, ligesom vi skal være bedre til at holde fokus på det aspekt i klubberne.

Pigefodbold
Pigefodbolden er fortsat et væsentligt fokuspunkt for DBU Sjælland. Vi vil gerne fremme pigefodbolden generelt, og vi vil gerne have endnu flere piger til at spille fodbold. Derfor udbyder vi i fælles-regi en lang række rekrutteringstiltag til jer, såsom Pigeraketten, Fantastisk Fodboldstart for Piger, og det helt nye UEFA PlayMakers inspired by Disney, samt aktiviteten Bold og Bevægelse for de 2-4 årige.  

Med alle disse tiltag for at tiltrække piger er vi naturligvis også meget optaget af at sikre rammer, der fastholder flest mulige piger i fodbolden.

Vores fokus på sikre og styrke pigefodbolden betyder, at vi nogle gange er nødt til at træde lidt på bremsen, når vi finder, at hastigheden i nye tiltag er uhensigtsmæssig for pigefodbolden generelt. 

En sådan situation opstod, da vi i forbindelse med høringsfasen omkring den nye pigelicens blev spurgt til oprettelsen af en U16 Pige DM-række. Her er det vigtigt at pointere, at vi ikke har svaret kategorisk nej. Vi har svaret, at DBU Sjællands bestyrelse på nuværende tidspunkt ikke vil tilslutte sig en landsdækkende U16 Pige DM-række, da vi ikke mener, at tiden er moden til det. Bestyrelsen er bekymret for konsekvenserne for de mindre klubber ved en centralisering og ”monopolisering” af pigefodbolden i de få licensklubber med risiko for et generelt frafald i pigefodbolden.

Bestyrelsen har samtidig stadig en bekymring for de lange kørselsafstande, da vurderingen er, at spillerne bedst udvikles på banerne af dygtige trænere og ikke på bagsædet af en bil eller bus. Derfor mener DBU Sjællands bestyrelse, at der i første omgang bør ses på de nuværende turneringsformer, der kan imødekomme de positive takter i forslaget. Bestyrelsen ønsker samtidig at gå i dialog med klubberne med pigefodbold, herunder ansøgerklubberne, i DBU Sjællands område, med henblik på sammen at styrke fundamentet og vidensgrundlaget for pigefodbolden, så vi på sigt kan arbejde mod en landsdækkende U16 pigerække.

Børnestrategi
Gennem hele corona-perioden har der været arbejdet på at få gjort DBUs nye børnestrategi færdig, hvilket lykkedes i starten af 2021. En strategi hvor der er defineret DBUs Børnerettigheder og DBUs Børneløfter, som grundlag for strategien. Det er rettigheder og løfter er forankret i FN’s børnerettigheder, og I det EU-baserede forskningsprojekt iCoach kids.

Og så spørger du måske, hvordan skal det skabe bedre børnemiljøer i klubberne?

I første omgang skal der i løbet af 2021 arbejdes videre med værktøjer og aktiviteter, der kan bruges, når vi skal udrulle strategien, så vi kan få vendt den kedelige faldende tendens til en fremgang og et supertilbud til alle børn. Vi har allerede holdt et webinar om Børnestrategien, men meget mere information og materiale vil komme fremover. I kan læse mere om strategien i materialet, I har fået udleveret i jeres mødemappe i dag.

Frivilligheden
Corona har også udfordret frivilligheden i større eller mindre grad. For hvordan fastholder vi de frivillige i en periode, hvor der enten ikke kan laves det som man brænder for, eller at der er så mange restriktioner, så man føler det er håbløst. Vi må krydse fingre for, at de frivillige også kommer tilbage i takt med at genåbningen for hverdagen mere og mere bliver ligesom før tiden med corona. Men vi skal dog også her tænke nye tanker og bruge den viden, vi har fået til at skabe nye måder at være frivillig på og kigge på de opgaver og værktøjer, der skal være for at understøtte deres arbejde.

I DBU Sjælland og i DBU Bredde-regi arbejder vi på at understøtte frivillighedsarbejdet, ude hos jer i klubberne og udvikle værktøjer samt materialer, I kan bruge. Mange af jer har haft vores ambassadører ude i forbindelse med frivillighedsugen i uge 39, og mange klubudviklingsforløb med vores klubrådgivere blev da også igangsat eller videreført i perioden.

Men har I gode inputs og historier fra jeres hverdag, ikke mindst her i genopstarten, så tøv ikke med at dele dem med os og med jeres kolleger i andre klubber, f.eks. i vores formandslounger. Frivilligheden er rygraden i hele den danske model og er afgørende for vores muligheder fremover.

Hos os i DBU Sjælland er vi også afhængige af vores frivillige ambassadører. De har gennem hele nedlukningsperioden været lige så frustrerede over ikke at kunne komme ud og gøre det de allerhelst vil, nemlig at understøtte sjællandsk fodbold.

Vi er jo privilegerede ved, at vi er beriget med gode og engagerede folk, der brænder for sjællandsk fodbold. Gennem flere år har vi i vores egen organisation brugt åben søgning bl.a. indenfor de dommerrelaterede udvalg og grupper. Her i 2020 udløb mandatet for mange af vores medlemmer i udvalg og grupper, og vi gennemførte derfor åben søgning til disse. Det var glædeligt, at der var rigtig stor søgning til pladserne med gode og velkvalificerede folk. Det betød også, at der kom udskiftning i organisationen, hvilket altid både er godt for udviklingen, men også er kedeligt, da vi også må sige farvel til nogle gode frivillige ildsjæle.

Vi har i valget af de pågældende personer lagt vægt på både kompetencer og diversitet. I den forbindelse dækker diversitet over størrelsen på de klubber de repræsenterer, medlemmernes personlige egenskaber samt geografisk spredning i DBU Sjællands område. Og når man har flere kandidater end ledige pladser, så et det naturligvis også vores lod at vælge nogen fra. Derfor vil jeg, på vegne af hele organisationen, sige kæmpestort varm tak for indsatsen til de tidligere udvalgs- og gruppemedlemmer og ønske velkommen til de nye ambassadører, der kom ind.

Dommer
På dommersiden har vi i det forløbne år gennemført flere initiativer, som skal styrke området. Vi har lavet et sæt aftaler med DFU omkring dommerpåsætning, hvor det er klart aftalt, at alle kampe, undtaget DGI og Firmaidrætten, påsættes af DBU. Vi har her lovet at sige til jer klubber, at I ikke skal kontakte dommerne direkte. I kan så vidt det er muligt, stadig få den samme dommer, men påsætningen går gennem kontoret.

Der er også afsat midler til en Fastholdelses og Kompetence Pulje, som skal give breddedommerne et socialt og fagligt løft. Ligeledes er det aftalt, at dommerne nu anbefales at have et DBU-logo på dommertrøjen, sammen med DFU-logoet, ligesom vi naturligvis anbefaler dommerne at være medlem af det fællesskab, som dommerklubberne tilbyder. Alt i alt nogle gode aftaler på dommerområdet. Men aftaler alene gør det jo ikke. Så det har været glædeligt, at vi hen over det sidste års tid har haft held til at øge tilgangen af dommere, bl.a. gennem den nye dommeruddannelse, som lægger mere vægt på praktik og afsluttes med tre kampe, som et led i uddannelsen. Ligeledes har initiativet med eLearning på området båret frugt. Det har i den grad øget antallet af dommere, der er blevet uddannet. Kunsten nu er at fastholde momentum, og her har i som klubber og ledere et kæmpe medansvar. Sørg for at behandle dommerne ordentligt. Og ja, de laver fejl, og har både gode og dårlige dage, men det har vi jo alle, både spillere, trænere og ledere. Så min opfordring herfra er, at vi tager det internt, hvis det har været en skidt dag med decideret fejl eller kendelser man blot synes har været imod en. Tag en snak sammen når adrenalinet er kommet ned efter kampen, eller brug de klagemuligheder der er, hvis I mener, det er så grelt, at det er nødvendigt. Jeg er ikke af den opfattelse, at det fordrer et godt samarbejde mellem klubber og dommere, hvis man vælger at kritisere dommerne offentligt på sociale medier eller gennem medierne.

Brug også gerne muligheden for at sende spillerne på dommerkurser, ikke nødvendigvis fordi de skal være dommere alle sammen, men fordi det ofte fremmer forståelsen, hvis man har prøvet det på egen krop. Langt de fleste dommere har jo selv været spillere, mens de færreste spillere har prøvet at være dommere. Selvom Corona har gjort, at aktiviteten ikke har været helt så høj, som den plejer, vil jeg stadig benytte lejligheden til at sige tak til dommerklubberne SØF, VFK, KAFD og FAF for godt et samarbejde.

Respekt og god opførsel
Generelt er vi rigtig gode til at opføre os ordentligt og tale pænt til hinanden ude på banerne. Men der er desværre stadig sager, hvor der bliver trådt over stregen.

Selvom sagerne stadig udgør en meget lille andel, set i forhold til hvor mange kampe der afvikles, ærgrer det mig meget, da jeg mener, at netop måden man opfører sig på, er en af de værdier vi har i foreningslivet, og som vi giver videre fra medlem til medlem, fra generation til generation. Så derfor skal vi værne om den gode opførsel, uanset om det handler om køn, race, seksualitet eller andre forskelligheder, som der nu engang er. Tænk hvordan vi som mennesker og som samfund var blevet, hvis ikke vi var forskellige. Der er jo op gennem historien mange eksempler, hvor diverse minoriteter af den ene eller anden grund blev forfulgt, fordi de netop skilte sig ud. Men vi skriver 2021, og vi burde være nået derhen, hvor vi alle tager et kollektivt ansvar for at stoppe sådan noget. Og ja – adrenalinet kører, bølgerne går højt og temperamenterne gnistrer ude på banerne. Men det forhindrer ikke, at vi sætter grænser for, hvad vi vil være med til.

Der er i øjeblikket et arbejde i gang i Breddefodbolden, hvor man kigger på hele vores disciplinære system, herunder strafferammer, og vi kigger ind i, hvor der er behov for at modernisere og stramme op.

Jeg har jo i mine to foregående beretninger netop talt om respekt, og vi var i fuld gang med at arbejde på initiativer på området, men desværre satte Corona os også her tilbage. Men jeg håber på, at vi frem for at skulle bruge straffe, kommer dertil, hvor vi i endnu højere grad arbejder forebyggende med udfordringerne - særligt ude i klubberne.

I øvrigt er der jo lige nu, i samfundet generelt, meget diskussion omkring den tiltagende rå tone og manglende respekt på de sociale medier. Den tendens skal vi naturligvis også i fodbolden tage ansvar for at bekæmpe, så det ikke får lov til at forplante sig på fodboldbanerne, ligesom vi helt naturligt ikke vil acceptere vold.

Respekt i alle parametre omkring fodbold, må og skal være et konstant tema hos os alle.

Turnering
Og når vi så er ved turneringerne, har det jo været et år med rigtig mange udfordringer. Vi har løbende skullet arbejde med alternative scenarier, tage hurtige beslutninger for afvikling af kampe og ikke mindst ændringer af turneringsafviklingen. Det har ikke været en nem opgave, og ligegyldigt hvilke beslutninger vi har skullet tage, har der naturligvis været blandede opfattelser af, om det nu var den rigtige beslutning.

Men jeg vil gerne herfra sige, at jeg ikke fortryder en eneste beslutning, der har været taget. Jeg vil sammen med resten af bestyrelsen, til enhver tid stå på mål for de beslutninger vi har taget. Jeg synes, vi har taget de nødvendige beslutninger, vel vidende at alle ikke ville være enige, og skulle jeg gøre det igen, ville jeg gøre det samme.

Jeg vil også sige, at jeg er imponeret af alle jer klubber, der har anerkendt og tilpasset jer uanset om I var enige eller ej. For det viser, at vi står sammen i sjællandsk fodbold, når det gælder.

Som jeg nævnte i starten af min beretning, har vi også haft gode oplevelser, vi kan lære og udvikle os af.

Et af de tiltag, der er kommet i gang, er Queens Cup, som er målrettede begynderstævner for piger. Et tilbud der netop retter sig mod begyndere helt fra U6 og op til over U15+. Det er blevet godt modtaget, og rammer også lige ned i en af de udfordringer, som pigefodbolden har med tilbud til begyndere i nærmest alle aldre.    

Og når vi taler om alle aldre, så er jeg også nødt til at nævne hele +32 området og op. Vi har fået et godt samarbejde op med nogle af de privatturneringer, der er på dette område. Det synes jeg personligt er glædeligt, da den bedste mulighed for at sikre et godt og kvalitativt tilbud til alle klubber, netop er afhængigt af at alle trækker på samme læst. Så jeg vil derfor benytte lejligheden til at invitere de øvrige privatturneringer ind i DBU Sjælland-familien, så vi i fællesskab kan arbejde hen mod et styrket tilbud for +32 og ældre.

Genstart
Nu skriver vi jo den 30. maj, og turneringer, stævner samt andre aktiviteter er i fuld gang. Det er dejligt at opleve, hvordan alle er kommet godt i gang igen efter Corona. DBU’s bestyrelse besluttede at tildele breddefodbolden 2 millioner kroner til genstartshjælp, og de penge blev naturligvis fordelt rundt til lokalunionerne, så vi kunne bruge dem på en hensigtsmæssig måde. Vi valgte i bestyrelsen at tilføre yderligere en kvart million kroner fra egenkapitalen, for at understøtte dette vigtige arbejde. Administrationen gennemførte et idegenereringsmøde, ligesom der blev ringet rundt til 245 klubber med børne- og ungdomsfodbold. Signalet var klart – der skal ikke opfindes nyt, men fokuseres på det kendte og lettilgængelige.

Derfor har der været fokuseret på at komme ud med tilbud, som I kender: Bold og Bevægelse, Fantastisk Fodboldstart, inspirationstræning med DBU-trænerinstruktører og meget andet. Der blev ligeledes lavet et fælles tiltag i form at den kampagne for genåbning af fodbolden, som rigtig mange af jer så og delte ude i klubberne blandt andet på Facebook. Der kommer flere tiltag, og til efteråret kommer der ligeledes genstartstiltag i forhold til vinteraktiviteterne, herunder Futsal. Jeg er glad for, at vi på den måde har kunnet understøtte genstarten i de sjællandske klubber.

Andre spilformer og aktiviteter
Ud over genstartsinitiativer er det også gang i den, på mange af de andre baner, hvor bolden er rund. Der er stadig en god søgning til vores motionsfodbold og fodboldfitness, ligesom vores fodboldrelaterede projekter, fodbold for fremtiden og fodbold for hjertet er kommet godt i gang. Også på den virtuelle bane er eFodbolden kommet i gang og er kommet for at blive. Det tror jeg selv kan være et godt værktøj, til at koble det virtuelle univers sammen med den virkelige verden, og hvis vi arbejder målrettet med eFodbold, kan vi her få fat i nogle af de børn og unge, som ellers ville sidde derhjemme og få dem ned i foreningerne i stedet.

Futsal

Futsal har desværre virkelig været ramt af nedlukningen, idet det reelt lukkede helt for turneringerne i den korte sæson, der nu er. Futsal er kommet for at blive, og jeg håber, at vi over de kommende år kan få Futsal til at finde sin plads i fodboldfamilien, ikke som en konkurrent, men som et tilbud, der kan appellere til andre typer af spillere, der ikke ønsker at spille traditionel fodbold, og dermed øge fastholdelsen. Også her er der en opgave forude i forhold til genstart, når vi kommer til vintersæsonen.

Velfærdsalliancer (EDANS)
Arbejdet med kommunerne og indgåelse af velfærdsalliancer, går godt. Vi har i det forløbne år fået lavet nye aftaler med Holbæk og Vordingborg kommune, ligesom aftalen med Helsingør kommune har fået tilføjet en Breddedel.

De nye aftaler fokuserer endnu mere på at et tættere og forpligtende samarbejde med kommunen omkring bredde aktiviteter ude hos jer i klubberne, og på den måde understøtter de partnerskabet mellem kommune og klubber, DBU Sjælland og DBU. Tak for samarbejdet, til vores velfærdsalliance kommuner, nye som gamle.

Reform
Det forløbne år har i den grad også stået i reformens tegn. Jeg vil ikke her i beretningen adressere reformen, da det jo kommer som et separat punkt på dagsordenen om lidt. Jeg vil blot her knytte den kommentar, at jeg har været glad for den modtagelse, jeg har fået i formandsloungerne, da jeg var rundt og præsentere og drøfte reformen. Jeg er personligt ked af at Corona gjorde, at det kun var halvdelen af jer, jeg kunne komme ud til, ved fysiske møder, men jeg synes alligevel, at de digitale møder vi holdt, fungerede så godt som det nu kan på en skærm. Jeg glæder mig til drøftelserne under punktet på dagsordenen.

Her til afslutning vil jeg gerne herfra takke administrationen for den helt ekstraordinære indsats, der er gjort under nogle meget specielle forhold i det forløbne år. Det har været svært og turbulent at understøtte jer klubber i en svær periode, men det er gjort på alle tider af døgnet, til gavn for de sjællandske klubber.

Også tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i et specielt og travlt 2020 og 21. Som jeg nævnte tidligere, har det været mange og specielle beslutninger, der skulle tages, men vi har haft gode og nuancerede drøftelser, som jeg synes gjorde, vi altid har været hele vejen rundt før, vi kom frem til den endelige beslutning.

Samme tak sender jeg også til alle vores DBU Sjælland ambassadører, som er afgørende for en organisation som vores.

Til afslutning må jeg i år sende en helt speciel tak tilbage til alle jer frivillige i de Sjællandske klubber.

Den ansvarlighed i har udvist og det ansvar I har taget på jer er helt outstanding. I har i den grad udvist samfundssind, men stadig formået at holde klubberne kørende, ikke mindst via de utallige nye initiativer i har taget. Det er en forandringsparathed, som i den grad er beundringsværdig og har min og organisationens dybeste respekt. Det skal I tage med hjem til alle i klubberne.

Med disse ord vil jeg overgive beretningen til forsamlingen.

Bemærkninger og kommentarer til beretningen
Afledt af formandens beretning var der en del debat, hvor repræsentanter fra klubberne Ballerup-Skovlunde Fodbold, Fredensborg BI, Brøndbyernes IF, Farum Boldklub, Karlslunde Fodbold og Roskilde Pigefodbold alle havde kommentarer eller spørgsmål til beretningen.

Særligt en foreslået U16 DM række for piger, blev debatteret.

Men der var også flere kommentarer og ros til bestyrelsen samt administrationen for den hurtige ageren i forbindelse med corona-protokollerne, og retningslinjerne til klubberne.

Derudover var der lidt spørgsmål fra Fredensborg BI’s delegerede, omhandlende medlemstal men også omkring nye aktiviteter ude i klubberne, og manglen på frivillige i fodboldklubberne.

Du kan se/høre hele beretningen på dette link  (Den starter ca. 41.40 inde i videoen) og ligeledes også debatten (den starter ved 1. time og 7 minutter inde).