DBU Sjællands love

Vedtaget på ordinært delegeretmøde med seneste ændringer 3. februar 2024


§ 1 Navn og formål

§ 1.1 Unionens navn er "DBU Sjælland". Den er stiftet den 14. september 1902 og er medlem af "Dansk Boldspil-Union" (DBU) samt DBU Bredde (foreningen af lokalunioner i Danmark).
Unionens binavn er "Sjællands Boldspil-Union"

§ 1.2 Unionens formål er at fremme fodboldspillet på Sjælland og de omkringliggende øer, som ikke hører hjemme under andre af DBUs Lokalunioner.

§ 1.3 Unionsbestyrelsen repræsenterer klubberne officielt udadtil og fastsætter omfanget af og de nærmere regler for turneringerne samt turneringsbestemmelserne for disse, herunder tid og sted for de enkelte kampes afholdelse. Unionsbestyrelsen sørger for ansættelse af dommere til kampene i det omfang, det er muligt.

Turneringsreglerne kan foreslås ændret ved vedtagelse på delegeretmødet, men de må i intet tilfælde stride imod de for DBU gældende love og regler eller fællesbestemmelserne for lokalunionerne.

Turneringsreglernes fortolkning afgøres af bestyrelsen.


§ 2 Medlemmer

§ 2.1 Som ordinære medlemmer optages fodboldspillende klubber, futsalspillende foreninger samt fodboldspillende højskoler og efterskoler under unionens område. Efterfølgende betegnes fodboldspillende klubber, futsalspillende foreninger samt fodboldspillende højskoler og efterskoler "klubber" i disse love. Indmeldelse skal ske skriftligt og være ledsaget af klubbens love/vedtægter samt oplysning om formandens, kassererens og øvrige bestyrelsesmedlemmers navn og adresse.
Endvidere må en ny klub, samtidig med ansøgning om optagelse, kunne dokumentere at have et reglementeret baneanlæg , som opfylder betingelserne for respektive turneringsreglementer, til rådighed. Unionen er berettiget til at syne dette anlæg inden godkendelse. Bestyrelsen fastsætter indmeldelsesgebyr og frister.

§ 2.2 Klubbernes love/vedtægter må ikke stride imod de til enhver tid gældende love/vedtægter for unionen, og klubberne skal straks give unionen underretning om ændringer i egne vedtægter og nyvalg af formand eller kasserer.

Underretning om nyvalg af formand eller kasserer sker via Kluboffice. Det er en betingelse for optagelse , at klubben af bestyrelsen vurderes til til at leve op til DBUs og DBU Sjællands værdier samt øvrige etiske regelsæt vedtaget af DBU og/eller DBU Sjælland. Manglende deltagelse i lokalunionens turneringer og stævner over en periode på to år kan føre til sletning af medlemskab under forudsætning af, at foreningen er behørigt varslet minimum to gange.

På forlangende af unionen skal oplysninger om antallet af aktive senior og ungdomsspillere, passive medlemmer samt spilledragt indgives. Meddeles oplysningerne ikke rettidigt, kan den pågældende klub idømmes en bøde/bøder.

§ 2.3 Medlemsklubber skal efterleve de påbud og regler der gives af bestyrelsen, og er i øvrigt underlagt de love, regler og bestemmelser, der gives af DBU Bredde, DBU og DIF.

§ 2.4 Enkeltpersoner kan efter bestyrelsens beslutning optages som ekstraordinære medlemmer uden stemmeret.

§ 2.5 Udmeldelse skal, for at være gyldig, foretages skriftligt inden udgangen af henholdsvis juni eller december måned. Har en klub ikke rettidig og efter gentaget påkrav ikke indbetalt forfaldent kontingent eller andre pligtige afgifter til unionen, kan den slettes som medlem.


§ 3 Organer

§ 3.1 Unionens organer er følgende:

 1. Delegeretforsamlingen
 2. Bestyrelsen
 3. Appelinstans
 4. Disciplinærinstans

§ 3.2 Appelinstansens opgave er, som DBU Sjællands højeste dømmende instans, at afgøre alle de sager i de af DBU Sjælland udskrevne turneringer, som indbringes for instansen.

§ 3.3 Disciplinærinstansens opgave er som 1. instans at fastsætte disciplinære forholdsregler, efter indberetninger og protester eller af egen drift, i forbindelse med afviklingen af de af DBU Sjælland udskrevne turneringer.


§ 4 Delegeretforsamlingen

§ 4.1 Det ordinære årlige delegeretmøde, der er unionens højeste myndighed, afholdes Inden udgangen af februar måned og sammenkaldes med mindst 1 måneds varsel skriftligt til hvert medlem. Indvarslingen skal indeholde meddelelse om tid og sted for mødets afholdelse samt dagsorden for mødet. Det reviderede regnskab skal være medlemmerne i hænde senest 14 dage før delegeretmødet.

§ 4.2 Delegeretmødet ledes af en af de delegerede med almindelig stemmeflertal valgt dirigent, der ikke må være delegeret. I tilfælde af force majeure vælger delegeretmødet en dirigent blandt de tilstedeværende delegerede.
Dirigenten afgør med bindende virkning alle spørgsmål angående behandlings- og afstemningsmåder.
Vedrørende valg, jvf. § 4.4, fastslås det, at menige bestyrelsesmedlemmer vælges for sig og suppleanter for sig.

§ 4.3 Hver klub har 2 delegerede, der skal være medlemmer af den klub, de repræsenterer. Såfremt klubben kun repræsenteres af een delegeret, kan denne afgive begge stemmer for klubben.
Anmeldelse af delegerede skal ske på en særskilt formular til unionens kontor indenfor en frist, der fastsættes af bestyrelsen. Fristen skal være på mindst 14 dage regnet fra indkaldelsens udsendelse
lovligt, men ikke rettidigt anmeldte delegerede kan overvære mødet, uden tale og stemmeret.
Unionens bestyrelse har stemmeret på lige fod med øvrige delegerede og kan ikke deltage som delegerede for en klub

§ 4.4 På delegeretmødet foretages følgende:

Valg af dirigent.
Unionens formand eller hans stedfortræder aflægger beretning for det forløbne år, herunder et kort resume af de på bestyrelsesmøderne trufne beslutninger, som ikke alene vedrører den daglige forretningsgang. Beretningen forelægges forsamlingen til godkendelse.
Regnskabet fremlægges forsamlingen til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af
1. Bestyrelsesmedlemmer, jvf. §5.
2. 1-2 suppleanter
Valg af 1 revisor, der skal være statsautoriseret eller registreret og ikke behøver at være medlem af nogen under DBU Sjælland hørende klub.
Eventuelt.

Regnskabet afleveres umiddelbart efter regnskabsårets afslutning til revisoren.

§ 4.5 Forslag, ud over bestyrelsens, der ønskes behandlet på delegeretmødet, skal være unionen i hænde senest den 1. november.
Forslag, som skal behandles, vil herefter blive tilsendt samtlige unionens klubber til orientering, og skal afsendes fra unionens kontor sammen med indkaldelsen til mødet jvf. § 4.1.
Forslagene kan afgøres ved simpelt stemmeflertal, dog kræver vedtagelse af ændringer i turneringsreglementet, at mindst 2/3 dele af det tilstedeværende antal stemmeberettigede stemmer for forslaget.
Til vedtagelse af ændringer af unionens love kræves det dog, at mindst 3/4 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.
Til vedtagelse af unionens opløsning kræves det, at mindst halvdelen af unionens klubber er repræsenteret, samt at mindst 2/3 af det tilstedeværende stemmetal afgives for forslaget.
Er det fornødne antal klubber ikke repræsenteret, kan forslaget vedtages på et følgende - evt. ekstraordinært - delegeretmøde med 2/3 majoritet, uanset antallet af de repræsenterede klubber.

§ 4.6 Ved valg til bestyrelsen skal den pågældende være til stede eller forinden mødet have afgivet skriftlig erklæring til den forslagsstillende klub om villighed til at modtage valget.
Udover de delegerede har unionens udvalgsmedlemmer, dens ekstraordinære medlemmer samt medlemmer af DBU's bestyrelse adgang til delegeretmødet.
Formænd for unionens faste udvalg har taleret.
Unionen kan invitere gæster fra samarbejdspartnere, pressen samt andre gæster, som unionen finder det hensigtsmæssigt overværer delegeretmødet.

§ 4.7 Ekstraordinært delegeretmøde kan indkaldes af bestyrelsen, samt når mindst 1/6 af unionens klubber forlanger det. Det indkaldes på samme måde som det ordinære delegeretmøde.


§ 5 Bestyrelsen

§ 5.1 Til at lede unionen og varetage dens interesser vælger delegeretforsamlingen en bestyrelse bestående af formand, kasserer samt yderligere 5 bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesmedlemmerne skal være medlem af en under unionen hørende klub og ved nyvalg være dens delegerede.

Delegeretforsamlingen vælger endvidere 1-2 suppleanter. Suppleanten/suppleanterne skal være medlem af en under unionen hørende klub og ved nyvalg være dens delegerede.

Formanden vælges for 4 år ad gangen.

For øvrige bestyrelsesmedlemmer sker valgene for 2 år ad gangen, således at 3 medlemmer afgår de ulige år, kasserer og 2 medlemmer afgår de lige år. Suppleant/suppleanter vælges for 1 år ad gangen.

Bestyrelsen kan beslutte at bevilge formanden honorar for at bestride stillingen; dog kun med formandens egen accept.

Bestyrelsen vælger hvert år, umiddelbart efter delegeretmødet, af sin midte, en næstformand.

§ 5.2 Bestyrelsen afholder møde mindst hver anden måned og afgør med almindelig stemmeflertal alle spørgsmål, som falder ind under dens beføjelser, og som den ikke selv henskyder til delegeretmødets beslutning. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. Møderne indkaldes af formanden, eller når mindst 3 medlemmer ønsker det, hvilket skal ske med mindst en uges varsel, med mindre force majeure måtte foreligge.

Ved formandens frafald indtræder næstformanden i hans sted med alle rettigheder og pligter. Dog kan næstformanden i denne situation ikke forpligtes til at lade sig honorere, ligesom bestyrelsen ikke vil være bundet til at overføre formandens økonomiske status til næstformanden.

I tilfælde af et bestyrelsesmedlems forfald over en længere periode, kan 1. suppleanten indkaldes af bestyrelsen. Ved yderligere forfald over en længere periode af et bestyrelsesmedlem eller af 1. suppleanten kan en eventuel 2. suppleant indkaldes af bestyrelsen.

Fratræder et bestyrelsesmedlem i en valgperiode, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen indtil næste valg. Fratræder to bestyrelsesmedlemmer i en valgperiode indtræder såvel 1. suppleanten som en eventuel 2. suppleant i bestyrelsen.

§ 5.3 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, men er kun beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede, hvoraf det ene skal være formanden, eller ved hans forfald, næstformanden.
Bestyrelsen nedsætter de stående udvalg og arbejdsgrupper som den finder nødvendigt.

Bestyrelsesmedlemmer kan ikke udpeges til faste udvalg og disciplinære organer.

Bestyrelsen ansætter en direktør. Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for direktørens virke. Direktøren forestår den daglige ledelse af DBU Sjællands anliggender.

Ansatte kan ikke have sæde i bestyrelsen

Over såvel delegeretmødet som bestyrelses- og udvalgsmøder føres protokol.

§ 5.4 Formanden er født medlem af DBU Breddes bestyrelse. Unionen repræsenteres i DBU's repræsentantskab af bestyrelsen og suppleanterne. Øvrige repræsentanter udpeges af bestyrelsen op til det i DBU's loves § 10.2.b. anførte antal. Bestyrelsen opstiller kandidater til evt. udvalg (faste eller midlertidige) under DBU eller DBU Bredde - i henhold til gældende bestemmelser i DBU eller DBU Bredde.

§ 5.5 Bestyrelsen nedsætter en appelinstans på min. tre personer, som er unionens højeste dømmende instans til at afgøre disciplinære ankesager.

Bestyrelsen nedsætter en disciplinærinstans til som 1. instans at afgøre disciplinære sager.

Der må ikke være personsammenfald med andre udvalg/grupper.


§ 6 Tegningsregler

§ 6.1 DBU Sjælland tegnes af (1) Formanden og kassereren, (2) Formanden eller næstformanden, sammen med to bestyrelsesmedlemmer, (3) Chefen for administrationen sammen med formanden eller næstformanden eller (4) den samlede bestyrelse.

Alle dispositioner over fast ejendom, herunder køb, salg og pantsætning, kræver dog alle bestyrelsesmedlemmers underskrift.

Bestyrelsen kan meddele prokura.


§ 7 Administrationen

§ 7.1 DBU Sjællands direktør varetager den daglige ledelse af DBU Sjælland og skal følge de retningslinier og anvisninger som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter unionens forhold er af usædvanlig art eller stor økonomisk betydning.
Alle ansatte refererer til DBU Sjællands direktør. DBU Sjællands direktør ansætter og afskediger personalet.

Direktøren kan uddelegere passende dele af sin kompetence i DBU Sjællands administration.
Direktørens afgørelser kan indbringes for bestyrelsen inden to uger efter modtagelsen af afgørelsen.


§ 8 Økonomi

§ 8.1 Unionens regnskabsår følger kalenderåret 1. januar til 31. december.
Det årlige kontingent andrager kr. 1500,00 for hver klub og mindst kr. 100,00 for ekstraordinære personlige medlemmer.
Kontingentet erlægges samtidig med turneringsindskuddet.
For deltagelse i turneringerne betales et af bestyrelsen fastsat indskud pr. hold.

Klubber, som er blevet udelukkede/suspenderede, kan tidligst deltage aktivt i unionens turneringer fra næste sæsons start, og kun hvis det skyldige beløb, suppleret med en bøde stor kr. 2000,00, er indbetalt.
Såfremt propositionerne for DM ikke tilsikrer unionen en afgift fra divisionsklubberne, kan bestyrelsen fastsætte en administrationsafgift, som forfalder i lighed med almindelige turneringsindskud.


§ 9 Bestemmelser vedrørende forseelser

§ 9.1 Såfremt unionen konstaterer, at en under unionen hørende klub eller en hertil hørende enkeltperson, herunder ansatte, ledere, trænere, spillere og dommere, har

 • overtrådt love, reglementer og bestemmelser,
 • overtrådt amatørbestemmelserne uden behørig tilladelse,
 • undladt at efterkomme en endelig afgørelse, truffet af bestyrelsen,
 • udvist usportslig, illoyal eller usømmelig adfærd, eller i øvrigt
 • bragt fodboldspillet i miskredit,

kan der træffes følgende disciplinære foranstaltninger over for den eller de pågældende:

 1. Tildeling af misbilligelser og advarsler.
 2. Idømmelse af bøder og erstatninger samt inddragelse af fortjeneste af kampe; denne sanktion kan dog ikke bringes i anvendelse over for enkeltpersoner.
 3. Fradømmelse af retten til at spille på hjemmebane i en eller flere kampe.
 4. Fradømmelse og tilkendelse af points samt ansættelse af målscore i turneringskampe.
 5. Disciplinær nedrykning af hold.
 6. Udelukkelse fra deltagelse i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed og/eller dommervirksomhed.
 7. Udelukkelse af unionen.
 8. Frakendelse af unionens æresbevisninger og hæderstegn.
 9. Tab af amatørstatus afgøres af DBU's bestyrelse.

Med undtagelse af:

A) Tildeling af misbilligelser og advarsler.

H) Frakendelse af unionens æresbevisninger og hæderstegn.

I) Tab af amatørstatus afgøres af DBU's bestyrelse.

kan alle disciplinære foranstaltninger i § 9.1 udsættes helt eller delvist og bortfalde efter en nærmere fastsat prøvetid. Prøvetiden kan højst være 3 år. Hvis der i prøvetiden sker overtrædelse omfattet af § 9.1 eller overtrædelse af vilkår fastsat i afgørelsen om udsættelse af den disciplinære foranstaltning, vil den instans, der har truffet afgørelse om udsættelse af den disciplinære foranstaltning, kunne beslutte, at der straks skal ske håndhævelse heraf.

Klubberne skal ved engagement af trænere afkræve disse en erklæring om, at de underkaster sig DBU's bestemmelser, uanset om de er medlem af nogen under DBU stående klub eller ej.

§ 9.2 Når unionen i henhold til § 9.1 rejser sag mod en klub eller enkeltperson, er enhver sådan pligtig at meddele alle de oplysninger, som unionen måtte anse for nødvendige at indhente. Unionen kan desuden forlange sig forelagt enhver afgørelse af lignende sager indenfor klubberne.
Vægring ved at meddele de ønskede oplysninger og meddelelser af urigtige oplysninger kan medføre udelukkelse for tid eller bestandig.

§ 9.3 Afgørelser, truffet af unionens bestyrelse eller appelinstans er endelige; dog kan sanktioner af alvorligere karakter indankes for DBU jf. DBUs love § 31.3.

Iværksat anke har i intet tilfælde opsættende virkning. Anken anses for rettidigt iværksat, når den er unionen i hænde inden for den angivne frist.
Unionens bestyrelse kan, såfremt det anses for hensigtsmæssigt, fastsætte regler for erlæggelse af gebyrer for sagers behandling, herunder protestsager vedrørende turneringernes afvikling.

§ 9.4 Når et medlem af en af unionens klubber udelukkes af denne på grund af gæld eller anden misligt forhold, skal klubben straks give unionen meddelelse herom. Unionen skal da udelukke et for gæld ekskluderet medlem fra deltagelse i unionens turneringer og optagelse i unionens klubber, indtil gælden, der, hvad kontingentet angår, for unionens vedkommende ikke kan anerkendes udover det sidste halve år, er betalt. Er medlemmet ekskluderet af anden grund, afgøres det af unionsbestyrelsen, om medlemmet skal udelukkes af unionen eller dens turneringer for tid eller bestandig.
Søger en klub optagelse i unionen, kommer disse regler til anvendelse over for de af dens medlemmer, der måtte være udelukkede af unionen.

§ 9.5 Meddelelse om udelukkelser skal gives DBU og samtlige klubber under unionen, og ingen udelukket enkeltperson kan optages i nogen anden klub under unionen. Enhver klub, der benytter en udelukket spiller, kan ligeledes udelukkes af unionen.
Unionsbestyrelsen kan dispensere fra disse regler.


§ 10 Emblemer

§ 10.1 Unionen har følgende emblemer:

 1. Guldemblemet.
 2. Æresemblemet.
 3. Bestyrelsesemblemet.
 4. Ambassadøremblemet.
 5. Dommeremblemet.

De under 1.-4. anførte emblemer giver adgang til alle kampe under unionen. De nærmere kriterier for tildeling af emblemer fastsættes af bestyrelsen ud fra følgende rammer:

Guldemblemet tildeles af bestyrelsen til personer, der har været til udpræget gavn for unionen.
Æresemblemet tildeles af unionsbestyrelsen til personer, der igennem et mangeårigt arbejde indenfor unionen eller dens klubber har gjort sig fortjent dertil.
Bestyrelsesemblemet tildeles ethvert bestyrelsesmedlem, første gang vedkommende indvælges i bestyrelsen.
Ambassadøremblemet tildeles enhver DBU Sjælland ambassadør, første gang han/hun indtræder i et stående udvalg eller gruppe.
Dommeremblemet tildeles enhver dommer efter 5 års uafbrudt virksomhed ved kampe under unionen. For hver 5 års yderligere virksomhed under unionen forsynes emblemet med en knop, som tegn på denne højere anciennitet.


§ 11 Andre bestemmelser

§ 11.1 Klubberne er pligtige til at efterkomme de bestemmelser, der træffes af delegeretforsamlingen eller bestyrelsen og at sørge for varetagelse af disse.
Alle henvendelser og ansøgninger fra klubber til DBU eller DIF, bortset fra sager vedrørende de af DBU udskrevne turneringer, skal fremsendes igennem DBU Sjælland, der i øvrigt skal have lejlighed til at fremsætte udtalelser i alle sager vedrørende de under unionen hørende klubber.

§ 11.2 Med hensyn til kampe mod udenlandske hold skal de til enhver tid gældende bestemmelser fra DBU overholdes.

§ 11.3 Protester kan alene indgives af sagens parter.
Parter i sagen er kampens to klubber.
Hvis protesten vedrører ikke-spilleberettigede spillere kan protest endvidere indgives af den klub, der mener at ligge inde med spillerens spillercertifikat.
En disciplinær sanktion overfor en klub eller spiller/træner/leder kan kun påankes af klubben selv.

§ 11.4 Velgørenhedskampe eller andre kampe, hvis indtægt ikke skal tilfalde de under unionen hørende klubber, må ikke finde sted uden DBU's samtykke. Ej heller må klubberne anvende spillere uden for DBU til kampe, hvortil der tages entre eller andet, der kan sidestilles hermed. Overtrædelse af disse bestemmelser, der ikke omfatter kampe mod officielle hold af tjenestegørende militær eller skolehold, skal indberettes af unionen til DBU til behandling efter de gældende regler.

§ 11.5 Klubberne må ikke under nogen form udsætte eller skænke præmier eller gaver til spillere udover de i DBU's amatørbestemmelser for fodbold angivne. Undtaget herfra er dog kontraktspillere, med en af DBU godkendt kontrakt.

§ 11.6 Hvor intet andet er foreskrevet i lovene, er bestyrelsen - under ansvar for delegeretforsamlingen - berettiget til at træffe de fornødne afgørelser.

§ 11.7 I tilfælde af unionens opløsning overgår dens ejendele og midler til DBU, efter at eventuel gæld er betalt.