Futsal-turneringsreglement for DBU Sjælland

 

 

Gyldighed, udmøntning samt Turneringsadministrator

 

§ 1

Gyldighed

 

§ 1.1

Gælder for alle turneringer, stævner og enkeltkampe i Futsal som udskrives af DBU Sjælland. For forhold, der ikke er fastsat i dette Futsal-turneringsreglement samt i tvivlstilfælde gælder ordlyden i ”Fælles Futsal Turneringsregler”.

Dog gælder følgende supplerende regler for U12 og yngre

 

§ 1.2

DBU udfærdiger turneringspropositioner for egne Futsal-turneringer.

 

§ 1.3

Alle henvendelser, ansøgninger og indberetninger rettes til DBU Sjælland.

 

§ 2

Dispensationer fra regler

 

§ 2.1

DBU Sjælland afgør ansøgninger fra klub/klubber om dispensation fra de i dette reglement angivne §§.

 

§ 3

Rækker administreret af andre end DBU Sjælland

 

§ 3.1

For hold i DBUs rækker, gælder de for pågældende række fastsatte turneringspropositioner.

 

 

 

 

 

Turneringsår

 

§ 4

Turneringsår

 

§ 4.1

Futsal-Turneringsåret starter 1. juli og slutter 30. juni efterfølgende kalenderår.

 

 

§ 4.2

En turneringsrække består af én eller flere turneringsdele eller et eller flere stævner. En turneringsdel defineres som, hvor alle hold har mødt hinanden én gang.

 

 

 

 

 

Turneringsordning og deltagelse i turneringer

 

§ 5

Turneringsdeltagelse

 

§ 5.1

En DBU Sjælland-klub kan ansøge om deltagelse i en futsalturnering udskrevet af en anden DBU lokalunion. Ansøgningen rettes til DBU Sjælland, der behandler ansøgningen og ved imødekommelse fremsender til den Lokalunion, der administrerer pågældende turnering til endelig godkendelse.

 

§ 6

Turneringsformer

 

§ 6.1

Ordinære turneringer er fortløbende og med mindst én turneringsdel eller med mindst ét stævne.

 

§ 6.2

Pokalturneringer afvikles på Cup-basis, hvor hver kamp skal have en vinder og kun rundens vindere går videre i turneringen frem til en finale.

 

§ 7

Aldersklasser

 

§ 7.1

Herre Senior er alene for herrer og spillere skal være fyldt 16 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Herre”.

 

§ 7.2

Kvinde Senior er alene for kvinder og spillere skal være fyldt 15 år på spilledagen. Rækker betegnes alene ”Kvinde”.

 

§ 7.3

Ungdom er U13 til og med U19 – Børn er yngre – og opdelt i Drenge henholdsvis Piger. Piger kan benyttes i alle rækker for Drenge. U19 er for spillere, der ikke må være fyldt 18 år før 1/1 det år turneringsåret starter - og så fremdeles.

 

§ 7.4

I Ældre gælder følgende aldersklasser:

M+32 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 32 år.

K+29 er for kvinder, der på spilledagen er fyldt 29 år.
M+40 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 40 år.

K+36 er for kvinder, der på spilledagen er fyldt 36 år.

M+45 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 45 år.
M+50 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 50 år.

M+55 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 55 år.

M+60 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 60 år.

M+65 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 65 år.

M+70 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 70 år.

M+75 er for herrer, der på spilledagen er fyldt 75 år.

 

§ 8

Regler for at benytte spillere, der ikke opfylder aldersgrænser

 

§ 8.1

I rækker for Ældre kan opnås adgang til at benytte spillere, der er yngre end aldersklassen angiver. Lokalunionen fastsætter de nærmere regler.

 

§ 8.2

I rækker for Børn og Ungdom kan der benyttes én spiller, som er født i sidste halvdel af årgangen ældre (juli-december).

 

 

Dette gælder ikke i U19 Drenge A, U17 Drenge A, U15 Drenge A, U18 Piger A og U16 Piger A, hvor der afvikles DM. I disse årgange er er det alene i række B og lavere rangerende, at det er muligt at benytte en spiller, der er født i årgangen ældre (juli-december).

 

§ 8.3

I rækker for Drenge Ungdom må – uden at det har konsekvenser for sportslige resultater og uden at der skal ansøges herom - deltage piger, der må være op til ét år ældre end aldersgrænsen angiver.

 

§ 8.4

Øvrige dispensationer kan kun opnås efter begrundet ansøgning. Samtidig med en imødekommelse afgøres om og i givet fald hvilke sportslige konsekvenser, der er knyttet til tilladelsen. En given tilladelse gælder kun pågældende klub og pågældende turneringsår.

 

§ 9

Eftertilmelding af hold

 

§ 9.1

Eftertilmelding af hold kan kun ske efter forudgående aftale med DBU Sjælland.

 

§ 10

Afmelding og tvangsudtrækning

 

§ 10.1

Afmelding af hold kan kun ske ved skriftlig henvendelse fra en af klubbens anmeldte kontaktpersoner. Klubben skal samtidig kunne dokumentere, at den har orienteret førstkommende modstander/værtsklub om afmeldingen.

 

§ 10.2

Hvis en klub vil afmelde et hold, skal det være klubbens lavest rangerede hold inden for den pågældende kategori - gælder dog ikke for hold i laveste række i en aldersgruppe, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede. Hvis en klub i Herresenior eller Kvindesenior får dispensation af DBU Sjælland til at trække et højere rangerende hold, kan klubbens lavere rangerende hold i samme turneringsår normalt ikke opnå oprykning samt kvalificere sig til slutspilskampe.

 

§ 10.3

Hvis et hold udebliver/melder afbud til begge indledende runder udtrækkes holdet helt.

 

§10.4

Et hold, der afmeldes/tvangsudtrækkes af sin ordinære Futsal-turneringsrække, kan ikke fortsætte i en Futsal-pokalturnering udskrevet for samme aldersgruppe.

 

§ 10.5

Afmeldte/tvangsudtrukne holds klub hæfter fortsat for erstatninger og bøder.

 

§ 11

Pointgivning, stilling samt rækkevinder

 

§ 11.1

Der tildeles 3 point for sejr henholdsvis 1 point til hvert hold ved uafgjort og 0 point ved nederlag.

 

§ 11.2

Ved udeblivelse med eller uden afbud tildeles det ikke-udeblevne hold 3 point og målscoren 3-0 – det udeblevne hold anføres som udeblevet og tildeles 0 point og målscoren 0-3.

 

§ 11.3

DBU Sjælland afgør, om en klubs lavere rangerede hold i samme aldersgruppe som det udeblevne hold, skal taberdømmes 0-3, hvis de har gennemført deres kamp samme ugedag. Dette gælder dog ikke kampe i laveste række i en aldersgruppe, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

 

§ 11.4

DBU Sjælland afgør tildeling af point og målscore i ikke-spillede kampe, ikke-færdigspillede kampe samt i kampe, hvor turneringsreglerne konstateres overtrådt.

 

§ 11.5

I stillinger rangeres de gennemførende hold i en pulje efter faldende antal point. Har to eller flere hold i puljen opnået samme antal point rangeres holdene i prioriteret rækkefølge. Ved prioritering forstås, at når hold er indplaceret ud fra et af de nævnte punkter, går man kun videre til næste punkt med de hold, der herefter er tilbage; og man går aldrig tilbage i rækkefølgen af punkter.

 

§ 11.6

Ved pointlighed i turneringsrækker med lige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes et ulige antal gange) er prioriteringen:

1) færrest udeblivelser 2) flest kamppoint i indbyrdes kampe 3) bedste målforskel i indbyrdes kampe 4) flest scorede mål i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i samtlige kampe 6) flest scorede mål i samtlige kampe 7) flest vundne kampe.

 

§ 11.7

Ved pointlighed i turneringsrækker med ulige antal turneringsdele (holdene mødes indbyrdes et ulige antal gange) er prioriteringen:

1) færrest udeblivelser 2) bedste målforskel i samtlige kampe 3) flest scorede mål i samtlige kampe 4) flest kamppoint i indbyrdes kampe 5) bedste målforskel i indbyrdes kampe 6) flest scorede mål i indbyrdes kampe 7) flest vundne kampe.

 

§ 11.8

Hvor flere turneringspuljer er ligestillede fastsættes rangering på tværs efter i prioriteret rækkefølge

1) bedste placering i puljen 2) færrest udeblivelser 3) flest point per registrerede kampe (”pointgennemsnit”) 4) bedste målforskel per registrerede kampe (”målgennemsnit”) 5) flest scorede mål per registrerede kampe.

 

§ 11.9

Er det ikke ud fra ovenstående muligt at rangere ét eller flere hold afgør DBU Sjælland – ud fra andre kriterier (f.eks. Fair play relateret) eller ved lodtrækning – den endelige rangering.

 

§11.10

Udgår et hold inden holdets 4. kamp i turneringen annulleres samtlige holdets kampe og holdet optræder ikke i stillingsoversigten. Det samme gælder i turneringer, der afvikles i stævneform.

 

§ 11.11

Udgår et hold i 4. kamp eller senere i turneringen bibeholder holdet sine indspillede point og målscore og de resterende kampe medregnes som tabt 0-3. Holdet placeres sidst i stillingsoversigten med resulterende point- og målscore medregnet de kampe, hvor holdet er regnet som taber med 0-3. I turneringer, der afvikles i stævneform, gælder, at hold der udebliver/melder afbud til begge indledende runder ikke tæller med i den samlede stilling.

 

§ 11.12

Hold, der udebliver fra en kamp, kan ikke blive puljevinder og/eller kan ikke kvalificere sig til oprykning. Tilsvarende gælder et hold, der forlader banen under en kamp.

 

§ 11.13

 

DBU Sjælland fastsætter en turneringsrækkes op- og nedrykningsscenarier. Samtidig fastsættes reglerne for at være berettiget til at få del i oprykning.

 

 

Spilleberettigelse, op/nedrykning mellem hold samt karantæner

 

§ 12

Moderklub

 

§ 12.1

En spillers moderklub er den seneste klub, som spilleren lovligt repræsenterer i turneringskamp på græs/kunstgræs - eller hvor spilleren repræsenterer flere klubber, da den af klubberne, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat. Er spilleren medlem af en klub, der ikke deltager i nogen af DBU Lokalunioners græs/kunstgræs-turneringer, er spillerens moderklub den klub, der er i besiddelse af spillerens spillercertifikat og hvor spilleren er optaget i pågældende klubs spillerregistrering.

 

§ 12.2

En spiller kan i samme turneringsår kun deltage for én moderklub i et futsalturneringsår, - og spilleren skal være medlem af og registreret og godkendt af lokalunionen i den til enhver tid gældende moderklub.

 

§ 13

Deltagelse for andre klubber

 

§ 13.1

Ved indgået aftale mellem flere klubber om at stille hold i fællesskab, kan spilleren deltage for moderklubben samt for de hold, der er omfattet af fællesskabet - men ikke for andre hold hos ikke-moderklub i fællesskabet.

 

§ 13.2

En spiller kan på samme tidspunkt kun repræsentere én klub i samme futsalturnering. For i en futsalturnering at kunne deltage for en anden klub end sin moderklub (den klub som ved futsalturneringens start er indehaver af spillerens spillercertifikat) skal der indhentes accept fra moderklubben inden spillerens første kamp i futsalturneringen.

 

§ 13.3

En klub kan ansøge om tilladelse – supplerende spilletilladelse – til at benytte spiller fra en anden klub, såfremt særlige forhold gør det aktuelt. Forholdet kræver spillerens moderklubs accept, og tilladelsen gælder kun pågældende klub.

 

§ 14

Deltagelse i repræsentative kampe

 

§14.1

Klubber er pligtige til at stille udtagne spillere til rådighed ved DBUs repræsentative kampe og de pågældende spillere må ikke deltage for klubben i den af DBU samtidig angivne periode. Afbud til den repræsentative kamp frigiver ikke spilleren til deltagelse i kamp for sin klub, med mindre DBU giver sin tilladelse.

 

§ 15

DBUs amatørbestemmelser

 

§ 15.1

Der må deltage spillere med DBU spillerkontrakter ligesom det er tilladt ledere/trænere, der ikke opfylder kravene i DBUs Amatørbestemmelser at deltage.

 

§ 16

Spilletilladelse ved klubskifte mellem DBU – klubber

 

§ 16.1

En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold har afviklet sine indledende kampe i en turnering, der afvikles i stævneform. En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler to eller færre kampe i turneringsrækken, når turneringen afvikles som enkeltkampe. Disse bestemmelser gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

 

§ 16.2

Dispensationer ved klubskifter udstedt af DBU gælder også DBU Sjællands turneringer.

 

§ 16.3

En spiller, der ikke tidligere har spillet fodbold under DBU eller lokalunionerne, skal tildeles et elektronisk spillercertifikat ved sin indmeldelse. Dette sker automatisk, når spilleren oprettes i sin første moderklub under DBU/DBU's lokalunioner. Klubben har ved indmeldelse af en sådan spiller pligt til at sikre sig, at spilleren ikke er oprettet i DBU's/DBU's lokalunioners database i forvejen.

Hvis en spiller vil skifte til at spille kampe for en DBU Sjælland-klub, som sin nye moderklub, skal denne nye moderklub rekvirere spillerens elektroniske spillercertifikat fra den afgivende moderklub. Først når spillercertifikatet er modtaget i den nye moderklub kan spilleren deltage for sin ny moderklub i futsalturneringen under forudsætning af, at pågældende er registreret som spiller af lokalunionen. Spilleren - for ikke-myndige spillere dennes forældre/værge - har pligt til at oplyse den nye moderklub om navnet på den tidligere, nu afgivende moderklub. 

 

§ 16.4

Reglerne i § 16.3 gælder også, hvor spillerens moderklub er en DBU-klub, der ikke deltager i nogen af DBU Lokalunioners græs/kunstgræs-turneringer.

 

§ 16.5

Den afgivende moderklub skal udfylde og oversende spillercertifikatet via Kluboffice til den nye moderklub – idet et certifikat dog lovligt kan tilbageholdes med henvisning til, at spilleren er i restance med op til 6 måneders kontingent.

 

§ 16.6

Reagerer den afgivende moderklub ikke inden for en frist på 7 dage på anmodningen om at fremsende spillercertifikatet eller henviser til den i § 16.5 angivne kontingentrestance, kan den nye moderklubs Lokalunion på anmodning udstede et midlertidigt spillercertifikat og den ikke-reagerende klub kan idømmes bøde.

 

§ 16.7

Hvis klubskiftet og dermed overførslen af spillerens spillercertifikat finder sted inden spillerens første kamp i futsalturneringen kan spilleren i futsal sammenhæng deltage for sin nye moderklub fra den dag spillercertifikatet er overført – eller med dennes accept jf. § 13.2 deltage for anden klub - uagtet at han/hun i samme halvår har deltaget i turneringskampe på græs/kunstgræs for sin tidligere moderklub.

 

§ 16.8

Hvis klubskiftet og dermed overførslen af spillercertifikat finder sted undervejs i futsalturneringen kan spilleren vælge at spille for sin nye moderklub fra den dag spillercertifikatet er overført uagtet at han/hun i samme halvår har deltaget i turneringskampe på græs/kunstgræs for sin tidligere moderklub.

 

§ 17

Spilleberettigelse ved skifte fra ikke-DBU-klub samt for ikke-danske statsborgere

 

§ 17.1

En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold har afviklet sine indledende kampe i en turnering, der afvikles i stævneform. En spiller kan aldrig opnå tilladelse til at spille for et hold i en ny klub, hvis pågældende hold mangler to eller færre kampe i turneringsrækken, når turneringen afvikles som enkeltkampe. Disse bestemmelser gælder dog ikke i børne- og ungdomsrækker.

 

§ 17.2

Ved klubskifte fra en grønlandsk klub til en DBU Sjælland-klub, skal denne kontakte DBU Sjælland, der for at udstede en spillertilladelse skal have dokumentation på, at spilleren ikke er i kontingentrestance til sin tidligere grønlandske klub.

 

§ 17.3

Anmodning om spilletilladelse fra danske statsborgere, der senest har spillet i udenlandske – incl. færøske – klubber, samt fra ikke-danske statsborgere – uanset om disse har spillet i udenlandske klubber eller ej - skal indsendes til DBU via Kluboffice, der også fastsætter regler og procedure herfor. Spilleren må ikke deltage i kamp, før klubben har modtaget tilladelsen fra DBU – evt. en midlertidig tilladelse.

 

§ 17.4

Spillere, som på tidspunktet for indmeldelse i klubben ikke er over 10 år, er undtaget og må spille med det samme.

 

§ 18

Rangering af en klubs hold

 

§ 18.1

Rangeringen af turneringsrækker angiver, hvilke hold der er højere rangeret i forhold til andre – og er bestemmende for, om en spiller betragtes som rykket op eller ned ved holdskifte i forhold til spillerens sidst spillede kamp.

 

§ 18.2

Indrangering Herrer:

Futsal Liga Senior, Futsal Senior Øst, Futsal Senior SS, Futsal Senior stævneform, U-19 Drenge A, U19 Drenge B, U-17 Drenge A, U-17 Drenge B,U-16 Drenge A, U-16 Drenge B, U15 Drenge A,U15 Drenge B, U14 drenge A, U14 Drenge B, U13 Drenge A, U13 Drenge B

Indrangering Kvinder:

Futsal Senior Øst, Futsal Senior stævneform, U-18 Pige A, U-18 Pige B,U-16 Pige A,U-16 Pige B,U-15 Pige A,U-15 Pige B,U14 Piger A, U14 Piger B, U13 Piger A, U13 Piger B.

 

§ 18.3

Ældre indgår kun i en rangering inden for egen specifikke aldersgruppe

 

§ 18.4

Deltager en klub med mere end ét hold i samme række er den indbyrdes rangering mellem disse fastlagt gennem den fortløbende nummerering, hvor laveste nummer betragtes som højest rangerede hold.

 

§ 19

OP- og nedrykning af spiller fra et hold til et andet

 

§ 19.1

En spiller må kun deltage i én tællende Futsal-turneringskamp på samme spilledag. Hver ugedag er én spilledag – dog betragtes henholdsvis a) fredag/lørdag/søndag; b) Skærtorsdag/Langfredag; c) Påskelørdag/Påskesøndag/2. Påskedag; d) Fredag før pinse/Pinselørdag/Pinsesøndag/2. Pinsedag som én og samme spilledag.

§ 19.1.1 Lokalunionen kan fastsætte generelle dispensationer.

 

§ 19.2

Reglerne i § 19.1 gælder ikke, hvor der afvikles stævne, op/nedrykningsspil eller lignende over en ugedag eller en fredag/lørdag/søndag, hvor samme hold spiller flere kampe samme spilledag, når spilleren deltager på samme hold.

 

§ 19.3

En ungdomsspiler kan deltage i futsalkampe i egen årgang udover samme spilledag at deltage i en ældre aldersgruppe. Spilleren skal ikke spilles fri i forhold til deltagelse for holdet i egen årgang næstfølgende spilledag.

 

§ 19.4

Spillere kan altid rykke op på et højere rangeret hold. For at rykke ned og spille på et lavere rangeret hold skal spilleren være løst. Herved forstås, at evt. karantæne skal være afsonet, og at spilleren – hvis han/hun i sin sidste kamp deltog på et højere rangeret hold - da er ”spillet fri” som angivet i § 19.7 til at spille på dette lavere rangerede hold. Dette gælder ikke mellem to turneringsår.

§ 19.4.1 Lokalunionen kan fastsætte generelle dispensationer.

 

§ 19.5

Reglen om at spillere skal spilles fri gælder ikke kampe for Ældre, der hverken løser eller binder spillere i forhold til øvrige turneringsrækker. Dog gælder reglen om at skulle spilles fri mellem hold i samme aldersklasse for Ældre.

 

§ 19.6

Ungdomsspillere kan frit benyttes i ungdoms-futsalpokalkampe – forudsat de ikke har karantæne gældende i denne pokalturnering. Ved frit forstås her, at alle, der opfylder aldersbetingelserne kan deltage, og at reglerne om op- og nedrykning af spillere mellem hold (”spilles fri”) ikke er gældende og at spillere må deltage i flere pokalkampe samme spilledag. Ikke-deltagelse i en ungdoms futsalpokalkamp kan derved ikke løse en spiller.

 

§ 19.7

En spiller ”spilles fri” til at kunne deltage på lavere rangeret hold ved, at det højere rangerede hold (= hvor spilleren spillede sin forudgående kamp og derfor er bundet til) – spiller samme spilledag eller i mellemtiden har spillet en kamp, hvori spilleren lovligt kunne have deltaget, men ikke deltog.

 

§ 19.8

En fastlagt, men ikke-spillet kamp, hverken løser eller binder en spiller.

 

§ 19.9

Nedrykning af spillere fra højere rangeret hold i en Futsal-turneringsrækkes sidste to spilledage kan kun finde sted, hvis pågældende spiller inden disse sidste to kampe har deltaget i eller været spilleberettiget i mindst det neden for angivne antal kampe på samme eller lavere rangeret Futsal-hold i det samme turneringsår:
Turneringsrækken omfatter til og med 6 kampe i = 1 kamp.
Turneringsrækken omfatter 7 kampe = 2 kampe. 
Turneringsrækken omfatter 8-10 kampe = 3 kampe. 
Turneringsrækken omfatter 11 kampe = 4 kampe. 
Turneringsrækken omfatter 12-13 kampe = 5 kampe.
Turneringsrækken omfatter 14 eller flere kampe = 6 kampe.
Holdene i laveste Række i samme aldersgruppe betragtes som sideordnede i denne sammenhæng. 

 

I turneringer hvor kampene afvikles i stævneform kan spillere som har deltaget i en mellemrunde for et højere rangerende hold ikke rykkes ned på et lavere rangerende hold i finalerunden, med mindre spilleren kan benyttes efter reglerne i § 19.3. 

 

§19.10

Selv om reglerne formelt er overholdt, kan DBU Sjælland gribe ind, hvis den skønner, at spillere bevidst er rykket ned på et lavere rangerende hold for at forstærke dette på unfair måde.

 

§ 20

Forhold omkring udvisning/bortvisning og karantæne

 

§ 20.1

Der findes to karantæneformer indenfor DBU Sjællands futsalturneringer:

I futsal enkeltkampe indberettes udvisninger (røde kort), og spilleren er ude resten af kampen. DBU Sjælland afgør herefter antallet af karantænedage. Karantænebrev tilgår klubben.

I futsal kampe, der afvikles i stævneform, betyder to advarsler i samme kamp udvisning (rødt kort) af den pågældende spiller, og denne spiller er ude resten af kampen samt næste kamp i stævnet. Såfremt de to advarsler og dermed udvisningen (det røde kort) foretages i et stævnes sidste kamp, overføres karantænen ikke til næste stævne.

En direkte udvisning (et direkte rødt kort) betyder, at spilleren er ude resten af den pågældende kamp samt i eventuelt resterende kampe i stævnet. I særligt grove tilfælde indberettes udvisningen (det røde kort) til DBU Sjælland.

Karantæner afsones – med mindre andet afgøres af DBU Sjælland – alene i futsalturneringen. Dog gælder karantæner for en tidsbestemt periode i samtlige turneringer incl. Futsal.

Karantæner idømt for forseelser i ordinære udendørs turnerings- eller pokalkampe kan ikke afsones i futsal.

 

§ 20.2

I forbindelse med udvisninger/bortvisninger – af spillere såvel som ledere/trænere – afsiger DBU Sjælland en karantænedom, i de tilfælde, der er nævnt i § 20.1, på et antal kampe eller en tidsbestemt periode. Den udviste/bortviste må ikke benyttes/deltage i kamp før meddelelse om afgørelsen foreligger og indtil evt. karantæne er afsonet.

 

§ 20.3

Varigheden af en karantænedom på et antal spilledage udregnes efter det specifikke hold, hvor udvisning/bortvisning fandt sted, og den karantænedømte er først berettiget til igen at deltage på den spilledag, hvor det pågældende hold spiller sin næstfølgende kamp efter at antallet af karantæne dage er afsonet. Den karantænedømte må i denne periode ikke deltage i kamp for noget hold i den/de Futsalturnering(er), karantænen omfatter.

 

§ 20.4

Såvel klub som en udvist/bortvist, der på tidspunktet for karantænens ikrafttræden er myndig, har ansvar for, at karantæner afvikles retmæssigt og kan straffes, hvis dette ikke overholdes.

 

§ 20.5

Karantæne i en tidsbestemt periode gælder samtlige funktioner (spiller såvel som træner/leder), samtlige kampe, alle turneringer incl. Futsal og alle aldersklasser.

 

§ 20.6

Karantæne på seks eller flere spilledage gælder alle kampe i samtlige futsalturneringer og afsones i de førstkommende kampe for pågældende hold uanset hvilken futsalturnering de afvikles i.

 

§ 20.7

Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i den ordinære futsalturnering gælder alle kampe i den ordinære futsalturnering og afsones alene i den ordinære futsalturnering.

 

§ 20.8

Karantæne på fem eller færre spilledage tildelt i en futsalpokalkamp afsones alene i samme turnering. DBU Sjællands futsalpokalturneringer betragtes som en helhed, således at karantænen gælder samtlige futsalpokalkampe.

 

§ 20.9

Ikke afviklede karantænedage i futsalpokalturneringen overføres til samme holds deltagelse i den ordinære futsalturnering, herunder til DBUs futsal-ungdomsrækker.

 

§ 20.10

En fastlagt, men ikke-spillet futsalkamp, tæller ikke som karantæneafviklende.

 

§ 20.11

Afmeldes/tvangsudtrækkes holdet fra Futsalturneringen, afgør DBU Sjælland på anmodning, hvorledes resterende karantænedage afsones.

 

§ 20.12

Resterende ikke-afsonede futsalkarantænedage overføres til efterfølgende futsalturneringsår.

 

§ 20.13

For personer, der forlader en klub med "ikke-afsonede" futsal-karantænedag(e), gælder, at den resterende futsal-karantænedom afsones i den nye klub på et tilsvarende rangeret eller nærmeste højere rangerede futsal-hold, subsidiært den nye moderklubs 1. senior i futsal. Den nye moderklubs Lokalunion afgør i tvivlstilfælde.

 

§ 20.14

En spiller, der det efterfølgende turneringsår rykker op i en ny aldersklasse med ikke-afsonede futsal-karantænedage, afsoner de resterende futsal-karantæne dage på det nærmest højere rangerede futsal-hold, subsidiært aldersklassens 1. hold i Futsal.

 

§ 21

Kommentar til udvisning/bortvisning

 

§ 21.1

Klubbens eventuelle skriftlige kommentarer til udvisning/bortvisning skal være DBU Sjælland i hænde senest 2. hverdag efter kampen.

 

 

Fastsættelse af kampe og kampes afvikling

 

§ 22

Planlægning af kampprogram

 

§ 22.1

Førstnævnte hold i turneringsprogrammet betegnes hjemmehold – sidstnævnte tilsvarende udehold.

 

§ 23

Flytning af kampe

 

§ 23.1

Futsalkampe kan som udgangspunkt kun flyttes af DBU Sjælland.

 

§ 23.2

Er der tale om en turneringsform, hvor holdene mødes i enkeltkampe med kun 1 kamp per spilledag, kan de to klubber i fællesskab rette anmodning om en flytning. DBU Sjælland er berettiget til at opkræve et flyttegebyr i sådanne tilfælde.

 

§ 23.3

Skal en klub afgive to eller flere spillere til en af DBUs repræsentative kampe er den berettiget til at få flyttet en kamp på samme underlag som den repræsentative kamp afvikles på. Er der tale om ungdomsspiller(e), som i klubregi anvendes på seniorhold, har klubben ingen krav på en flytning af en seniorkamp. 

 

§ 24

Arrangement af kampe

 

§ 24.1

Kamparrangøren (værtsklubben) er ansvarlig for baneopstilling, skal levere bold og desuden have reservebold i beredskab.

 

§ 24.2

Værtsklubben er kamparrangør med mindre DBU Sjælland har fastsat andet. Førstnævnte hold betragtes som hjemmehold med hensyn til spilletrøjer, indberetningspligt m.v.

 

§ 25

Dommere

 

§ 25.1

DBU Sjælland påsætter dommere – med mindre kampen er meldt ud af DBU Sjælland som ”døm-selv kamp”

 

§ 25.2

Værtsklubben stiller en tidtager, der skal holde regnskab med scoringer og tiden.

Dommeren(erne) holder regnskab med akkumulerede frispark - undtaget herfra er dog finalestævnerne. Her er det tidtagerbordet, som holder regnskab med disse.

 

§ 25.3

Førstnævnte hold i kampprogrammet har pligt til at sørge for dommer til ”døm-selv kampe”. Spilles kampen ikke på grund af manglende dommer, træffer DBU Sjælland en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 25.4

Er kampens dommer ikke mødt eller mødt rettidigt, har holdene pligt til at vente minimum 15 minutter, således at der skabes mulighed for at fremskaffe en evt. erstatningsdommer. De to hold bør medvirke til, at kampen alligevel gennemføres - og førstnævnte hold i kampprogrammet indberetter skriftligt såvel en dommerudeblivelse som en evt. manglende kampafvikling senest 1. hverdag efter spilledagen, hvorefter DBU Sjælland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 25.5

Såfremt en dommer ikke er i stand til at fuldføre en påbegyndt kamp, kan de to hold enes om at fuldføre kampen med en erstatningsdommer – men holdene er ikke forpligtet til at spille kampen til ende.

 

§25.6

Når kampen er sat i gang, er dommerhvervet at betragte som anerkendt af begge parter, og der kan ikke efterfølgende protesteres imod dette.

 

§ 26

Gennemførelse henholdsvis afbrydelse af kampe

 

§ 26.1

Kamparrangøren – førstnævnte hold i kampprogrammet - har ansvaret for kampens afvikling. Dog har tilrejsende klub(ber) medansvar for egne tilhængere.

 

§ 26.2

Dommeren har ret til at afbryde en kamp før tid. Sker det skal dommerens indberetning være DBU Sjælland i hænde senest 2. hverdag efter kampen, hvorefter DBU Sjælland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 26.3

Hvis et hold eller en dommer overtræder reglerne før/under en kamp, berettiger dette ikke det andet hold/begge hold til at undlade at spille kampen, henholdsvis spille kampen til ende.

 

§ 26.4

Dommeren har ret til at påbyde trænere, holdledere såvel som tilhængere og andre tilskuere at opholde sig/ikke opholde sig på anviste steder op til banen.

 

§ 27

Aflysning af kamp

 

§ 27.1

Aflyser en halmyndighed en kamp og denne aflysning ikke tilgår DBU Sjælland direkte, skal en arrangørklub underrette modstander samt DBU Sjælland om aflysningen, så snart den er meddelt denne af halmyndigheden. Tilgår meddelelsen om aflysningen arrangørklubben efter DBU Sjællands træffetid, skal underretningen af DBU Sjælland ske senest hverdagen efter, hvorefter DBU Sjælland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 28

Afbud til kamp

 

§ 28.1

Et afbud skal være meddelt DBU Sjælland senest to hverdage før spilledagen for at være rettidigt (udeblivelse med afbud).

 

§ 28.2

Hvis en klub en ugedag er ude af stand til at stille et af sine tilmeldte hold, skal det være lavest rangerende hold inden for pågældende kategori, der melder afbud - dog ikke gældende i laveste række i aldersgruppen, hvor holdene i denne sammenhæng betragtes som sideordnede.

 

§ 28.3

Afbud registreres som og ligestilles resultatmæssigt med en udeblivelse.

 

§ 28.4

Melder et hold afbud – eller holdet udebliver – kan holdet opkræves et særligt gebyr.

 

§ 29

Udeblivelse til og udvandring fra kamp

 

§ 29.1

Et fremmødt hold samt dommer har pligt til at vente 15 minutter i forhold til fastsat kamptid forudsat, at dette er muligt i forhold til gældende halbooking. Når modstander frem og er klar til kamp inden for de 15 minutter, skal kampen afvikles. I modsat fald indberettes holdet som udeblevet og DBU Sjælland kan efterfølgende afgøre, om det skal have videre konsekvenser for holdet.

 

§ 29.2

Et hold, som ikke møder med så mange spillere, at kampen kan begyndes, betragtes som udeblevet.

 

§ 29.3

Hvis et hold udebliver fra en kamp i indledende runde kan holdet ikke gå videre til mellemrunden i turneringen uanset placering i rækken.

 

Hvis et hold udebliver/melder afbud til begge indledende runder, når disse afvikles i stævneform, udtrækkes holdet helt så kampene ikke tæller med i den samlede stilling.

 

Dette af hensyn til eventuelle slutstillinger og reglen om pointgennemsnit.

 

§ 29.4

Forlader et hold banen under en kamp, indberetter dommeren forholdet, hvorefter DBU Sjælland træffer en afgørelse, der også indeholder de eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 30

Banen

 

§ 30.1

Kampe afvikles på opstregede håndboldbaner uden yderligere markeringer og til håndboldmål. Det i Futsalloven angivne tekniske område afmærkes om muligt gennem opstilling af stole – ligesom de i Futsallovens § 1 angivne 5 meter-udskiftningszoner om muligt markeres med tape på sidelinjen. I Futsal for Børn spilles efter særlige vejledende regler fastsat af Lokalunionen.

 

§ 31

Kampens start og spillemæssige afvikling

 

§ 31.1

Reglerne for kampens start og spillemæssige afvikling er angivet i Futsalloven. Dog gælder særlige regler for akkumulerede frispark i 1X9 minutters kampe.

 

§ 31.2

Det – i programmet – førstnævnte hold stiller op på den af turneringsledelsen anviste banehalvdel (som regel under måltavlen/uret) og sætter bolden i spil.

 

§ 31.3

En futsalkamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere, men spilles færdig uanset antallet af spillere på holdene.

 

§ 32

Spilletid og forlænget spilletid

 

§32.1

I enkelt kampe er spilletiden 2X20 minutter. Effektiv spilletid anvendes ikke.

Timeout benyttes alene i Futsal Sjællandsserien.

 

§ 32.2

I kampe afviklet i stævneform er spilletiden 1X9 minutter. Effektiv spilletid anvendes ikke.

 

§ 32.3

I kampe, hvor der skal findes en vinder (kvalifikationskampe - finalekampe) stoppes kampen, og der trækkes lod om hvilket hold, der giver bolden op. Der spilles til først scorede mål dog maksimalt 5 minutter. Udviste spillere i den ordinære kamp, kan ikke benyttes.

Er der ikke scoret efter de 5 min. sparkes der straffespark efter gældende regler (3 spark til hvert hold)

 

§ 33

Antal spillere

 

§ 33.1

Et Futsal-hold i Herre-Sjællandsserien består af op til 14 spillere, hvoraf 5 må starte på banen – heraf 1 målmand. Regler for ind/udskiftning følger Futsallovens § 3. Dog gælder det, at i øvrige rækker i ungdom og senior består et hold af op til 12 spillere – hvoraf 5 må starte på banen.

I rækker for børn gælder det, at et hold består af ni spillere, hvoraf 5 må starte banen.

 

§ 34

Boldstørrelse

 

§ 34.1

Der spilles med en Futsal-bold (Futsallovens § 2) af godkendt mærke. I rækker for børn til og med U11 benyttes boldstørrelse 52,5-54,5 cm i omkreds. I U12 og U13 samt U14 piger benyttes boldstørrelse 57-59 cm. i omkreds.

 

§ 35

Spilledragt, anførerbind, benskinner og forbud mod smykker m.v.

 

§ 35.1

Et holds ”mark” spillere skal være iført trøjer/overtræksveste af samme farve.

 

§ 35.2

Farven på målmandens trøje skal gøre det let at skelne ham/hende fra de øvrige spillere og dommeren. Dommeren skal undlade at starte kampen indtil forholdet er bragt i orden.

 

§ 35.3

Har de to holds spilletrøjer så stor farvelighed med hinanden, at det efter dommerens skøn er vanskeligt at skelne de to hold fra hinanden, skal udeholdet skifte til anden farve.

 

§ 35.4

Stiller hjemmeholdet op i anden trøjefarve end den i KlubOffice anmeldte overgår skiftepligten til hjemmeholdet.

 

§ 35.5

Stiller et hold op i sort eller anden mørk spilletrøje, der gør det vanskeligt at skelne spillerne fra en sortklædt dommer, skal holdet skifte til anden farve, hvis dommeren påbyder dette.

 

§ 35.6

Hvis et holds trøjer er påført numre, skal numrene være forskellige.

 

§ 35.7

Et holds spilledragt skal overholde det af DBU vedtagne reklameregulativ.

 

§ 35.8

Anføreren skal bære armbind, der klart adskiller sig fra spilletrøjen.

 

§ 35.9

Der skal spilles med ikke-afsmittende gummisko.

 

§ 35.10

Alle spillere skal bruge benskinner, der skal være helt dækket af strømperne

 

§ 35.11

Det er ikke tilladt spillerne at bruge udstyr/påklædning eller bære andet (f.eks. ringe og smykker), som er farligt for spilleren selv eller andre spillere. Det er til enhver tid dommeren, som har ret og pligt til at vurdere, om den konkrete udformning er farlig. Bliver dommeren opmærksom på, at forholdet ikke er i orden, skal de pågældende bortvises fra banen, indtil forholdet er bragt i orden.

 

§ 35.12

Reglen om, at "cykelshorts" og langærmede undertrøjer, som bæres under en kortærmet spilletrøje, skal have samme grundfarve som bukserne henholdsvis trøjerne, håndhæves ikke. Tilsvarende håndhæves krav om at strømpetape skal have samme farve som strømperne ikke.

 

 

Kampens indberetning

 

§ 39

Holdkort

 

§ 39.1

Holdkortet udfyldes elektronisk inden starten af den første kamp i stævnet og kan ikke redigeres yderligere efterfølgende. I enkeltkampe skal holdkortet være udfyldt senest inden det i Kluboffice angivne tidspunkt for kampens start.

 

§ 39.2

Der udfyldes holdkort i U13 og ældre årgange.

 

§ 39.3

I nødstilfælde - ved teknisk problem under/ved indtastningen - skal DBU Sjælland senest førstkommende hverdag orienteres herom og den i DBU Sjællands holdkort regulativ for indefodbold og futsal beskrevne procedure for udfyldelse af force majeure holdkort skal være fulgt.

 

§ 39.4

Kun spillere påført holdkortet må benyttes i kampen.

 

§ 40

Resultatindberetning

 

§ 40.1

Resultater skal indberettes af værtsklub/hjemmehold via KlubOffice, på DBU app eller på ”Mit DBU”. Resultatet skal indberettes på spilledagen.

 

§ 40.2

I nødstilfælde - ved teknisk problem under/ved indtastningen - skal DBU Sjælland senest førstkommende hverdag orienteres skriftligt herom.

 

§ 41

Indberetning af advarsler og udvisninger

 

§ 41.1

Udvisninger (rødt kort) indberettes kun i det omfang, der er nævnt i dette reglements § 20.1. Indberetningen skal være DBU Sjælland i hænde senest 2. hverdag efter kampen.

 

 

Økonomi, gebyrer, dommerhonorar, entregivende kampe

 

§ 42

Gebyrer ved protester og anker

 

§ 42.1

I forbindelse med protester og anker skal det af DBU Sjælland fastsatte gebyr på kr. 1.000,- indbetales/overføres særskilt til DBU Sjælland.

 

§ 43

Kampens økonomi

 

§ 43.1

Dommerudgifterne følger den til enhver tid gældende aftale om af omkostningsgodtgørelse fastlagt af DBU. Dommerudgifter faktureres klubbernes konto hos DBU Sjælland.

 

 

Overtrædelser, sanktioner samt protester og anker

 

§ 44

Overtrædelser

 

 

En leder der er vidende om, at hans/hendes klubs hold eller en spiller fra dette har overtrådt reglerne, er forpligtet til at indberette dette.

 

 

Forseelser, begået af spiller, træner/leder eller tilhænger fritager ikke en klub for sanktion.

 

§ 45

Sanktioner

 

§ 45.1

Mulige sanktioner er:

a)

Irettesættelse;

b)

Misbilligelse;

c)

Bøde;

d)

Udelukkelse;

e)

Karantæne;

f)

Taberdømning;

g)

Fradømmelse af point(s) og ansættelse af anden (normalt 0-3) og ringere målscore end den i en kamp tilspillede;

h)

Fratagelse af ret til at spille på hjemmebane;

i)

Annullering af kamp;

j)

Fratagelse af oprykningsret og/eller ret til at blive erklæret rækkevinder;

k)

Fratagelse af ret til at kunne deltage/søge deltagelse i specifikt angivne turneringsrækker i efterfølgende turneringshalvår.

 

§ 45.2

Såfremt en klub benytter sig af spillere, der ikke er spillet fri eller ikke overholder aldersgrænser, og meddeler DBU Sjælland forholdet med angivelse af spillernes navne senest 2. hverdag efter kampens afvikling, vil DBU Sjælland ændre kampens resultat til 0-3, men kan undlade at opkræve den ellers dermed forbundne bøde. Det er en forudsætning, at benyttelsen fremgår af holdkortet og at DBU Sjælland i forbindelse med behandling af en sag ikke forinden har bedt om disse oplysninger. 

 

§ 45.3

Manglende besvarelse af DBU Sjællands skriftlige forespørgsler inden for en samtidig fastsat tidsfrist kan sanktioneres med bøde, der kan fordobles ved hver efterfølgende rykker. 

 

§ 46

Protester og anker

 

§ 46.1

Protester skal være underskrevet af klubbens formand, senior, - kvinde-, ungdoms-, børneformand, kasserer eller sekretær, som alle skal være registreret som dette hos DBU Sjælland. Samtidigt med afleveringen betales det af DBU Sjælland fastsatte gebyr. I modsat fald afvises protesten/anken.
Part i en sag er i henhold til DBU Sjællands loves § 11.3 kampens to klubber, dog kan en protest i en sag vedrørende ikke spilleberettiget spiller endvidere indgives af den klub, der mener at ligge inde med spillerens elektroniske spillercertifikat eller en supplerende spilletilladelse.

 

§ 46.2

Indsigelser til karantænedomme afsagt i forbindelse med de i § 20.1 nævnte indberettede udvisninger (røde kort) skal indleveres senest 2. hverdag efter meddelelse er afsendt til klubben, og indsigelsen har aldrig opsættende virkning.

 

§ 46.3

Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører bane eller arrangement af kampen. 
Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer og modparten inden kampen.

 

§ 46.4

Protester skal indleveres senest 2. hverdag efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører en/flere dommerkendelse(r). Protesten skal af anføreren – i børne- og ungdomskampe kan træner/holdleder foretræde for anføreren – være meddelt kampens dommer umiddelbart efter kendelsen. Bliver DBU Sjælland efterfølgende bekendt med, at en dommer under en kamp har anvendt Futsalloven og/eller turneringsreglementet forkert, kan DBU Sjælland altid træffe en afgørelse, der også indeholder eventuelle konsekvenser for holdene.

 

§ 46.5

Protester skal indleveres senest 8 ugedage efter kampen eller stævnet, når protesten vedrører andre forhold - denne frist er dog reduceret til 2 hverdage efter kampen eller stævnet, hvis der er tale om det pågældende holds sidste kamp i turneringsrækken eller der er tale om en pokalkamp, omkamp eller kvalifikationskamp. Er der tale om protest over benyttelse af ikke-spilleberettiget spiller(e) skal disse i protesten være angivet specifikt. Ved Final 4 Futsal  skal en protest indgives senest 30 minutter efter den kamp, som protesten vedrører. Protester indgivet i forbindelse med Final 4 afgøres så vidt muligt af stævneledelsen på dagen.

 

§ 46.6

DBU Sjællands afgørelser angiver vilkår – evt. gebyr og tidsfrist - og retningslinjer for at anke. Anker afvises, hvis tidsfristen ikke er overholdt eller et gebyr ikke er rettidigt indbetalt – dog kan DBU Sjælland vælge selv at tage en sag op - også efter udløbet af tidsfrister.

 

§ 46.7

Nedlagt protest/iværksat anke af en disciplinær afgørelse (f.eks. karantæne) har i intet tilfælde opsættende virkning, bortset fra de i DBUs love omfattede tilfælde.

 

§ 46.8

DBU Sjælland afgør om det indbetalte gebyr skal tilbagebetales efter end behandling. Dog sker altid tilbagebetaling, hvis en protest/anke efterkommes fuldt ud.

 

§ 46.9

Sanktioner af alvorligere karakter kan indankes for DBU jf. bestemmelserne i § 31.3 i DBUs love.

 

§ 46.10

Fristen for at indanke til DBU er 14 dage fra modtagelsen af DBU Sjællands endelige afgørelse. Alle sager til DBU i forbindelse med anker skal indsendes gennem DBU Sjælland.

 

§ 46.11

Alle sager er endeligt afgjort efter at de angivne ankeinstanser er udnyttet eller tidsfristerne udløbet.